حمايت معاون وزير ورزش از طاهري

Shargh - - ورزش -

شــرق:

محمدرضا داورزني، معــاون حرفهاي و قهرمانــي وزارت ورزش، عنوان کــرد: صحبتهاي منعکسشــده از قول من در رســانهها درباره تغيير مديرعامل پرســپوليس کذب اســت. بنده دو ســال اســت آقاي نبي را نديدهام و دليل اين جوسازيها را نميدانم. آقاي طاهري مورد حمايت وزارت ورزش است و با قدرت کارش را ادامه ميدهد، بنابراين تنها هيئتمديره پرســپوليس ترميم ميشود. داورزني از همه رســانهها و علاقهمندان پرســپوليس خواست اجــازه دهند در فضايي آرام و دور از جنجال اعضاي جديد هيئتمديره تا چند روز آينده معرفي شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.