صعود خوب ايران در ماده المپيکي مديسون

Shargh - - ورزش -

محمــد دانشــور در رنکينگ ماده يــک کيلومتر تايمتريــل اتحاديــه جهانــي دوچرخهســواري، سيزدهم شــد و ايران در ماده المپيکي مديسون هم بيستوچهارم شد. به گزارش ايسنا، اتحاديه جهاني دوچرخهسواري، رنکينگ رکابزنان پيست را در ماه جــولاي اعلام کرد. بر اســاس ايــن رنکينگ، محمد دانشــور در مادههاي يک کيلومتر تايمتريل، توانست در رده ســيزدهم جهان قرار گيرد. ايران در مديسون که بهتازگي به جمع مادههاي المپيکي اضافه شده است نيز صعود خوبي داشت و با هفت پله صعود، در رده بيستوچهارم جهان قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.