انتقاد شدید ایران از هیئت آمریکایی

Shargh - - دیپلماسی -

وين، اتريش؛ هشــتمين جلسه کميسيون مشترک برجام برگزار شــد. ساعت 11:30 صبح ديروز به وقت محلي، هتل کوبوبرگ وين، ميزبــان معاونان وزيران خارجــه ايــران و کشــورهاي 1+5 بود. ســيدعباس عراقچي و مجيد تختروانچي معاونان وزير خارجه کشــورمان و هلگا اشــميد معاون مســئول سياست خارجــي اتحاديه اروپا و نمايندگان کشــورهاي ،5+1 حدود سه ساعت درباره روند اجراي توافق هستهاي و بدعهدي آمريــکا گفتوگو کردند. اولين نشســت کميسيون مشــترك برجام، در مهرماه سال 94 برگزار شد و بعد از آن اين نشست چند ماه يك بار در سطح معاونــان وزيران خارجه برگزار ميشــود. به گزارش «ايرنــا» عراقچی در پايان جلســه کميســيون گفت: اعلام کرديم که درباره بدعهدی آمريکا قانع نشدهايم، آمريکا بايد مسئول شناخته شود و جمهوری اسلامی ايران حق هرگونه واکنشــی را محفوظ نگاه میدارد. تحولات نوسازی اراک در کميسيون برجام بررسی شد و هيئت چينی توضيح مفصلی داد؛ همه طرفها از پايبندی ايران به برجام قدردانی کردند.

همچنين هيئت ايرانی شــرکتکننده در هشتمين کميسيون مشــترک برجام، در پايان اين نشست اعلام کرد: ايران موضوع عدم پايبندی کامل طرف آمريکايی به تعهدات خــود در برجام را با جديت رصد میکند و حق خود را برای هرگونه واکنش به موضع آمريکا محفوظ میداند. به گزارش ايسنا، در اين بيانيه آمده اســت: «نشســت عادی و فصلی کميسيون مشترک برجــام ديروز در وين بــا حضور معاونــان و مديران سياســی ايران و کشــورهای 1+5 برگزار شــد. در اين نشســت، مــروری بر وضعيــت اجــرای بخشهای مختلف برجام چه در حــوزه رفع تحريمها و چه در حوزههای هســتهای انجام شــد. در حوزه هستهای، آخرين وضعيت اجرای پروژههای مدرنسازی رآکتور آبسنگين اراک، احداث تأسيسات توليد ايزوتوپهای پايــدار در فردو، موضوعات مرتبط با توليد ســوخت هســتهای در ايران و جنبههای فنی و ايمنی مربوطه مرور شــد و درباره تدابيری برای تســريع و تســهيل پيگيری ايــن فعاليتها توافق شــد. همچنين همه هيئتهــا از اينکه آژانس بهتازگی برای ششــمينبار متوالی از زمان اجرائیشدن برجام، پايبندی جمهوری اســلامی ايران به تعهدات هستهای خود وفق برجام را تأييد کرده است، استقبال و ابراز خرسندی کردند.

در حوزه «همکاریهای هســتهای صلحآميز» که در پيوست ســوم برجام به آنها پرداخته شده است، گزارشی از دومين نشست کارشناسی ايران و 1+5 که روز پنجشــنبه برگزار شــده بود به نشست کميسيون ارائه شد و کميسيون ضمن استقبال از همکاریهای گسترده دوجانبه و چندجانبهای که در اين چارچوب انجام شــد يا در دست اجراســت، خواستار توسعه و تعميق اين همکاریها شــد. همچنيــن درباره کانال خريــد برجــام، هماهنگکننــده کارگــروه مربوطه، گزارشــی از آخرين وضعيت فعاليت ايــن کانال که با هــدف برقراری دسترســی صنايع ايــران به اقلام حســاس دارای کاربری دوگانه ايجاد شــده است به کميســيون ارائه داد. کميسيون از فعاليت مطلوب و مســتمر اين کانال خريد اســتقبال کرد. در حوزه رفع تحريمها، هيئت جمهوری اسلامی ايران بهتفصيل و به شکل مستند به موضوع بدعهدیها، کارشکنیها و تعللهای ايالات متحده آمريکا در اجرای تعهدات خود در برجام پرداخت.

در برابــر انتقادهــای شــديد کشــورمان، هيئت آمريکايــی تأکيــد کرد بــا وجود تغيير دولــت در آن کشــور دولت آمريکا همچنان به برجام پايبند است و تمــام اقداماتی را که بهلحــاظ قانونی بايد برای رفع تحريمهای هستهای انجام دهد، کماکان انجام داده است. همه هيئتها، بدون استثنا، بر اهميت توازن در اجرای برجام و ضرورت برخوردارشدن ايران از نتايج رفع تحريمها که در برجام پيشبينی شــده اســت، تأکيد کردند و پايبندی کامــل همه طرفهای برجام به تعهدات خود را خواستار شدند. کميسيون مشترک درنهايت پيامی قوی را از حمايت همه اعضا از اجرای برجام و ضرورت اجرای همه مفاد آن از ســوی همه اعضا همراه با حسن نيت و در فضايی سازنده ارسال کرد کــه در بيانيه مطبوعاتی خانم اشــميد بهعنوان هماهنگکننده کميســيون مشترک بهصراحت اعلام شده اســت. جمهوری اســلامی ايران البته موضوع عــدم پايبندی کامل طرف آمريکايی به تعهدات خود در برجام را با جديت در دســتور کار خواهد داشــت و در پايان کميسيون مشــترک اعلام کرد حق خود را برای هرگونه واکنش بــه اين موضع آمريکا محفوظ میداند. بديهی است که جمهوری اسلامی ايران در کنار پيگيریهای سياســی و ديپلماتيک، ضمن رصد دقيق تمامی اقدامات سلبی و ايجابی ايالات متحده و در مشــورت با شــرکای بينالمللی خويش تمامی گزينههــای مناســب را در ارزيابیهــای خود مدنظر خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.