10 فرمان شهردار تهران

Shargh - - دیپلماسی -

پوریا عالمی:

۱- فحش اساسی و حرف درشت و آبــدار بگذاریــم که شــهردار تهــران نمیتواند کاندیدای ریاستجمهوری شود.

۲- درواقــع ما از اینکه پول دیدهشــدنش را از مالیات شهری ما بردارد و پزش را موقع انتخابات بدهد شاکی هستیم.

۳- موقع انتخابات ریاســتجمهوری شهردار تهران را بفرستیم مسافرت استعلاجی تا توجهش را از انتخابات بکشد بیرون و به شهر معطوف کند.

4- شــهردار تهــران بــه شــرطی میتوانــد رئیسجمهور شــود و همان کاری را که در تهران کرده در کشــور کند که همــان کار را عینا در خانه خودش هم بکند. )بیمعنی(

۵- البته همین که چمران در شورا نباشد، یعنی شهردار احتمالا قصد ندارد رئیسجمهور شود.

6- بــا توجه بــه کاری که شــهردارهای قبلی تهــران کردنــد و پیادهروها را فروختند، شــهردار جدید تهران در سراسر تهران و بالای پشتبامها و نوک میدانها طناب بکشد تا مردم بتوانند با حفظ حقوق شهروندی اقلا در تهران به وسیله بندبازی و حرکات آکروباتیک تردد کنند.

7- هزینــه طنــاب از مالیات و بودجــه تأمین خواهد شــد و هزینه آموزش بندبازی شــهروندان روی پول بلیت اتوبوس محاسبه میشود.

۸- از چتربازهایی که در این سالها به صورت کارشناسیشده در شهرداری چتر پهن کرده بودند، دعوت شــود با جمعکردن چترهای خود، اراضی، باغهــا، خانهها و... باقی جاهــای تهران را خلوت کنند.

9- با توجه به اینکه شهردار فعلی تهران گفت که املاک نجومی به رفتگــران تعلق گرفته، پس معلوم اســت که الان وضع رفتگران خوب شده. در نتیجه وقتش اســت که کسانی که )شایعه شد و شایعه هم که میدانید الکی است که( از املاک نجومی بهره بردند بروند تــوی خیابان رفتگری تا در این روزهای پایانی شاید به آنان هم خانه تعلق گرفت.

۱۰- مشــکلات شــهر تهران مال مــردم تهران است. شــهردار تهران واقعا خودش را به زحمت نیندازد و به مشــکلات تهران فکر نکند. در تهران رسم است که شهردار برای برداشتن ابروی تهران بزند چشم تهران را هم کور کند. بنابراین از شهردار جدید تهران خواهشمندیم با همان چشم و ابروی تهران ور برود و دست به باقی جاهای تهران نزند که مردم به صدا درنیایند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.