خوبهدکسانشياکهنا امز هدمه ریاکارترند

واکنش وزیر بهداشت اته م يزنن

Shargh - - صفحه اول -

گروه جامعه، صدرا محقق: حسن قاضیزادههاشمی، وزیر بهداشــت دولت روحانی، چشمپزشکی است که یکــی از پرخبرترین و شناختهشــدهترین وزرای دولت یازدهم بود. این شــناخته شــده بودن هم به واســطه خبرها، اقدامات و عملکرد خودش و وزارت تحت امرش اســت و هم شایعهها و حاشيههایی که پيرامون او وجود داشــت. طرح تحول ســامت که از آن بــه عنوان یکی از بزرگتریــن اقدامات دولت یازدهم یاد میشــود، بخشی از عملکرد او به حساب میآیــد. عاوه بر ایــن، حضورش بر باليــن هر فرد مشهوری که سروکارش به بيمارســتان میافتاد و از آن ســو بحث ميزان ســرمایهای که دارد و همچنين حمات و انتقاداتی که در رسانههای منتقد و مخالف دولت، شــبانهروز نثار او میشــود، باعث شــده نام قاضیزادههاشمی هر روز به دليلی در رسانهها و اخبار روی پرده و پشــت پرده باشــد. برای انجام گفتوگو پيرامون همين موضوعات و مســائلی دیگر، صبح روز گذشته، جمعه سیام تير 96، در دفتر کارش در طبقه شانزدهم ســاختمان وزارت بهداشــت و درمان در شهرک غرب به ماقات او رفتم.

در مــدت اخيــر بهیکباره حجــم حمات ↙ رسانهاي به شما زیاد شــد. اوایل دولت اینطور نبود. تحليل خودتان از این حجم تخریبهاي هم بادليل و هم بيدليل چيســت؟ اینکه رسانههاي یــک جریان خاص سياســي، شــما را زیر ضرب گذاشته و بهشــدت حمله ميکنند. دليلش به نظر خودتان چيست؟

حقيقتــش اگــر بخواهــم بگويــم، خــودم هم نميدانــم، چون با عقــل و منطق جــور درنميآيد که کســي علاقهمند به کشــورش و به انقلاب باشد، وفادار به امام و رهبري و پاســدار خون شهدا باشد و بعــد چنين رفتارهايي را با او و کســاني که به ميدان آمدند و در کارزار ســخت بايد حمايت شوند، بکنند. حملاتشان هم اصلا منحصر به فرد نيست، به کليت دولت است. وقتي با رئيسجمهور که هم قانونا و هم شرعا و منطقا، نفر دوم کشور است، رفتارهاي سخيفي را ميبينيم، براي بقيه اعضاي کابينه و مديران ارشــد دولت در سراســر کشور، ديگر چه انتظاري است. من واقعا خودم پاسخي براي سؤال شما ندارم.

خب آنها ميتوانند بگویند درســت است که ↙ دولت رأي مــردم را دارد و رئيسجمهور نفر دوم کشور است، ولي آیا ما نميتوانيم انتقاد کنيم؟

مــردم باهــوش هســتند و ميفهمند کــه اين خلافواقع است. آنها که انتقاد نميکنند، بيرحمانه تخريــب ميکننــد. کاري که بعضي از رســانههاي بيگانــه هــم با مــا دولتيهــا نکردند، آنهــا انجام ميدهند و بــه نظر من اگر غير از اين بود، مردم آنها را در انتخابات باور ميکردند. اين هم بهانهاي شده بــراي بعضي از افراد يا جريانهــاي افراطي که هر نوع تخريب را به حســاب پرسش و نقد ميگذارند. ممکن اســت خودشــان متوجه نباشــند که خلاف

ميگوينــد، اما من معتقد هســتم مردم ميدانند که اينها راســت نميگويند و اگر غير از اين بود، تصميم مردم در اتفاقاتي که در سه، چهار سال گذشته افتاد و براي کشور سرنوشتساز بود، چيز ديگري ميشد. ↙ در انتخاباتها مثا؟

بلــه حتما. بالاخره مــا در جاهايي که بيشــترين تخريــب را از بعضي از اين رســانهها شــاهد بوديم، کمترين اقبال مردم را هم نسبت به آنها شاهد بوديم. من معتقد هســتم اين مســير ادامه پيدا خواهد کرد و متأســفم از اينکه ما بعضي از ســرمايههاي اصلي انقلاب را در همين مســير از دســت ميدهيم. چون بياعتمادي به اينها، بياعتمادي به نهادهايي اســت کــه اينها، آن نهادها را نمايندگي ميکنند. واقعا براي کشور، بالاترين خسارت است و در حق ملت، مهمترين خيانت محسوب ميشود.

↙ اینکه گفتيد یکسري ســرمایهها را از دست ميدهيــم یا دادیم، ميتوانيد مشــخصا اشــاره کنيد سرمایههاي فردي اســت یا یک نهاد منظور شماست؟

نه، منظور من نهاد اســت. منظورم اســتوانههاي انقلاب اســت. اصلا معطوف به شخص هم نيست. براي ما خيليخيلي مهم است که نگاه مردم نسبت به ســپاه و نســبت به بســيج که بايد بالاترين اعتبار مردمي را داشــته باشــد، چه باشــد. خيلي براي اين کشــور مهم است. ما جانمان را داديم براي اينکه اين اعتماد شکل بگيرد و عدهاي بهراحتي اين را به تاراج گذاشتند. از اين بابت جاي تأسف عميق است.

شما معتقد هستيد مثا فان رسانه وابسته به ↙ سپاه با این کارها باعث ميشود به کليت ساختار سپاه آسيب وارد شود؟

حتما همينطور است. آنچه انتظار است، حمايت از کليت نظام و انقلاب اســت. بعضيوقتها ممکن اســت حتي مطلبي واقعيت هم داشــته باشد، ولي رفتــار ما بايد مشــابه همان دو مادري باشــد که يک طفل را خدمت مولا علــي )ع( بردند و مادر واقعي صرفنظر کــرد از اينکه بگويد اين فرزند من اســت، بهخاطر اينکــه حيات طفل در معــرض تهديد قرار گرفته بود. وضع انقلاب هم اينطور اســت. خيلي از موارد و مقاطع اســت که آنهايي که واقعا ريشهدارتر هستند بايد خوندل بخورند، ولي زبان در کام ببندند. اما متأســفانه الان وضعيت عوض شــده اســت. ما احساس ميکنيم هدف، وسيله را توجيه ميکند. اين منطق اســلامي و منطق افراد منصف نيست و مسير باطلي است.

شما چندروز پيش در جایي گفتيد که نميشود ↙ هم کار کرد و هم کتک خورد، آیا خسته شدهاید از این وضعيت؟

بله، از اين وضعيت خيلي ســال است که خسته شديم. اگر سال 92 هم وارد کابينه آقاي دکتر روحاني شديم، با اين پيشبيني بود که بعد از دولت آقاي دکتر احمدينژاد، احتمالا همه عقلا و بزرگان به اين نتيجه رسيدهاند که دعوا کافي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.