وعده روحاني تغییر کابینه

دیدار هيئترئيسه فراکسيون اميد با رئيسجمهوري

Shargh - - صفحه اول -

گــروه سياســت، آمنه شــيرافکن: نشســتها يکي پــس از ديگري در جريان اســت. حســن روحاني در گيــرودار چيدمان کابينه اســت، کابينــهاي که حالا بيش از هر زمان ديگري انتظار ميرود رخت و لباس اصلاحطلبانه بپوشد. سخنان حسن روحاني در ديدار روز چهارشنبه با هيئترئيسه فراکسيون اميد نشان از آن دارد که احتمالا 50 درصد کابينه تغيير خواهد کرد و رئيس دولت به انتظارات جامعه و اهميت رأي 24 ميليوني دقت کافي را خواهد داشــت. اصلاحطلبان نيز بهوضوح گفتهاند دنبال سهمخواهي نيستند؛ اما توصيهشان اين بوده که حســن روحاني پيام حضور انتخاباتي مردم در 29 ارديبهشت 96 را جدي بگيرد. ديدار چهارشنبه گذشته هيئترئيسه فراکسيون اميد و حســن روحاني بــا همين روند پيــش رفت. بهرام پارســايي در همين زمينه به ايلنا خبر داده که «آقاي روحانــي تأکيد ويژه داشــتند کابينه در ســطح قابل قبولــي در راســتاي انتظارات جامعه دچــار تغيير و تحولخواهدشد.» ادامهدرصفحه2

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.