تفکري که مردم در انتخابات به آن رأي دادند بايد حاکم شود

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: رئيسجمهوري چهارشنبه در جلسه هيئتدولت، با اشــاره به تشــکيل دولت دوازدهم در آينده نزديک گفت: «بنده با افراد مختلف در جناحهاي گوناگون اصولگرا، اصلاحطلــب، ميانهرو يا اعتداليون مشورت کرده و نظرات آنها را جويا شدهام...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.