تفکري كه مردم در انتخابات به آن رأي دادند بايد در دولت حاكم شود

Shargh - - سیاست -

ایســنا: رئيسجمهــوري چهارشــنبه در جلســه هيئتدولت، با اشــاره به تشــکيل دولت دوازدهم در آينــده نزديک گفــت: «بنده با افــراد مختلف در جناحهاي گوناگــون اصولگرا، اصلاحطلب، ميانهرو يــا اعتداليون مشــورت کرده و نظــرات آنها را جويا شدهام و همچنين به دوستان ديگر هم گفتم اگر نظر خاصي نســبت به کابينه دوازدهــم دارند، بگويند و اين در حالي است که نظرات برخي افراد در بعضي از روزنامهها، ســايتها و رسانهها منعکس شده اما درعينحال بايد همه بدانند که دولت دوازدهم مانند دولت يازدهم، دولتي تکجناحي نبوده و فراجناحي خواهد بود».

حســن روحاني افــزود: «افرادي کــه در دولت دوازدهم عهدهدار مسئوليت ميشوند، بايد خواسته و نظر اکثريــت مردم که در انتخابــات رأي دادند را به طور کامل باور و قبول داشــته باشــند و اگر کسي اينطور نيســت، نميتواند اين مســئوليت سنگين را برعهده بگيرد».

او بــا تأکيد بر اينکه مبناي دولت بر دموکراســي، رأي مردم و قانون اساســي است، گفت: «بحث اين و آن جناح نيســت، اما شــيوه و تفکري که مردم در انتخابات به آن رأي دادند بايد در دولت، استاندارها، فرماندارها، مديرکلها و در مسئوليتهاي سنگين و حســاس حاکم شــود. اين بهآن معنا نيست که غير از ۲۴ميليوني که به دولــت تدبير و اميد رأي دادند، حــق حيات ندارند؛ آنها هم حقــوق دارند اما امروز در مسئوليتهاي ردهبالا نوبت اين ۲۴ ميليون است و اگر غير از اين باشــد، پس براي چــه رأي داديم و انتخابات برگزار کرديم».

رئيسجمهور افــزود: «انتخابات براي آن بود که دو تفکر به رأي مردم گذاشــته شود. مردم به اين دو تفکر رأي دادند، يکي شــد اقليت و ديگري اکثريت و ما طبق قانون اساســي و طبق رويه دموکراسي بايد به رأي اکثريت احتــرام بگذاريم و بر مبناي آن عمل کنيــم. اقليت هم حقــوق دارد و بايد بــه حقوق او

احترام بگذاريم». تخريــب دولتي که از طــرف ملت انتخاب شــده، قابلقبول نيست

او گفت: «تخريب هيچکس نســبت به دولتي که از طرف ملت انتخاب شــده و نماينده مردم اســت، قابلقبول نيســت. رئيسجمهور تنها کسي در کشور اســت که با آراي مســتقيم مردم از سراســر کشور انتخاب ميشــود و ما ديگر چنين انتخاباتي نداريم. رئيسجمهــور از طرف مردم حــرف ميزند و اقدام ميکند و وظيفــهاش نيز احترام بــه افکار عمومي است».

روحاني عنوان کرد: «درست است که ۲۴ ميليون نفر به رئيسجمهور رأي دادنــد، اما رئيسجمهور، نماينده همه ملت اســت هر چنــد بايد اين نکته نيز مورد توجه قرار گيرد که ما در انتخابات، انديشه، راه و تفکــري را به رأي گذاشــتيم و بارها در مناظرات و ســخنرانيها نيز گفتهام که انتخابــات، انتخاب بين دو يا چند فرد نيســت، بلکــه انتخاب بين دو تفکر و انديشه است و مردم به يکي از دو انديشه رأي دادند و ما براساس آن انديشه، پيش خواهيم رفت.»

رئيسجمهــوري در ادامه با اشــاره به موضوع انتخاب کابينه دوازدهم، گفــت: «معرفي کابينه به مجلس و در نهايت رأي نمايندگان محترم و تشکيل دولت، بايد مايه اميد، آرامش و وحدت بيشــتر براي مردم ما باشــد و نبايد به يک اختلاف و فاصله تبديل شود و همه بايد تسليم افکارمان باشيم.» از همه دوستان، قواي مختلف و رسانهها خواهش ميکنم حاشيه نسازند

او همگان را به پرهيز از حاشيهســازي فرا خواند و تأکيــد کرد: «در ايــن ايام از همه دوســتان، قواي مختلف و رسانهها خواهش ميکنم که لطفا حاشيه نســازند. خيلي از اقدامات را ميتوان در موقع خود انجــام داد. ما کــه با قواي ديگر مخالف نيســتيم و بــا همه رابطه خــوب داريم. فرض کنيــد امروز که نزديک دولت اســت، مجلس طرح سهفوريتي بدهد کــه دولت را به هم بريزد. البتــه به هرحال اکثريت

مجلس که به ســهفوريتي رأي نميدهد، اما آيا اين حرکت خوب است؟ معلوم است که پسنديده نيست و مــا همه يکي هســتيم يا اينکه قــوه قضائيه بيايد حاشيهسازي کند».

روحاني افزود: «اکنون وقت حاشيهسازي نيست. بايد حاشــيهها را کنــار بگذاريم و بــه فکر وحدت، مــردم و آينده مملکت باشــيم. همانطور که مقام معظم رهبري تأکيد فرمودند اولويت ما توليد، رونق اقتصادي و اشتغال است و همه بايد اهداف و منافع ملي را مدنظر قرار دهيم و اگر هم کســي خواســت برايمان حاشيه بســازد، در متن حرکت کنيم و بدون توجه به جادههاي فرعي، به راهمان تا رســيدن به مقصد ادامه دهيم». برخي از فضاي پس از برجام ناراحتاند

رئيسجمهوري، درباره رفتار ناصحيح آمريکا در قبال تعهدات بينالمللــياش نيز گفت: «جمهوري اســلامي ايــران همواره نســبت به تعهــدات خود پايبنــد بوده و خواهد بود. امــروز يکي از توطئههاي آمريکاييها اين اســت که بهگونــهاي برخورد کنند که ايران بگويد دســت از تعهدات خود برداشــته و به امضاي خود متعهد نيســت و به اعتقاد من هرگز موفق نخواهند بود».

روحاني افــزود: «از تخلفات آمريکا نميگذريم و در برابر آنها ميايســتيم. ملت ايران کار بسيار بزرگ و عظيمي انجام داد و امــروز فضاي خوبي براي ما ايجاد شده است که بايد ملت و مسئولان از اين فضا بهخوبي استفاده کنند و نبايد تحت تأثير توطئههاي آمريکا قرار بگيريم».

رئيسجمهــور بــا بيان اينکــه امــروز برخي از اينکــه ميخواهيم از اين فضا بهدرســتي اســتفاده کنيــم، ناراحت ميشــوند، ادامه داد: «چــرا بايد از بهرهبرداري درســت از فضايي که ملت ايجاد کرده، ناراحت شــويم؟ نبايد چنين باشد و همه بايد نسبت به منافع ملي متحد باشــيم و راهــي را که انتخاب کرديم بهخوبي ادامه دهيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.