علي مطهري: انتخاب وزير کشور دولت يازدهم نتیجه يک معامله بود

Shargh - - سیاست -

نايبرئيس مجلس با ضعيفخواندن عملکرد وزير کشور، نسبت به تکرار مســائلي که در مجلس قبل منجر به انتخاب اين وزير شد، هشدار داد. علي مطهري در گفتوگو با «پايگاه اطلاعرســاني فراکســيون اميد مجلس )فام)» درباره مطالب و ســخناني که پيرامــون چينش کابينه دولت دوازدهم مطرح ميشود، گفته: «معتقدم ما به عنوان نمايندگان مجلــس، در مقطع زماني فعلي نبايد بر نظــرات خود درباره اينکه چه افرادي بايد در کابينه بعدي حضور داشــته باشــند، اصــرار کنيم؛ بلکه وظيفــه ما از زمانــي که آقاي روحاني کابينه را معرفي ميکند، شــروع خواهد شــد و آن زمان اســت که ما بايد نظرات خودمــان را بدهيم.» نايبرئيــس مجلس با تأکيد بر اينکه ما اصــلا گزينه معرفيکردن براي کابينه را درســت نميدانيم و اگر از ما مشــورتي خواســته شود، فقط پيشــنهاد ميدهيم بدون آنکه بر آن مورد اصرار داشــته باشيم، تصريح کرده: «نکته مهمي کــه معتقدم در اين ميان نبايــد مغفول بماند، اين اســت که برخي اتفاقات ناخوشايندي که در تشــکيل دولت يازدهم به وقوع پيوست، اين بار نبايد تکرار شود.»

بــه گفتــه او «در دوره قبل، بــه نوعي معامله صــورت گرفت و به رئيسجمهــور گفته شــد فلان فرد را بــه عنوان وزيــر معرفي کن تا ما کمک کنيم که آن ســه وزير مدنظر شــما هــم رأي بياورند و در همين راســتا وزير کشوري معرفي شــد که ما واقعا از عملکردش راضي نيســتيم. ما نياز به آدمهايي با شــخصيت استوار داريم. اگر يک وزير کشــور قوي داشــتيم، اعتبارنامه خانم خالقي را امضــا ميکرد و به مجلس ميفرســتاد يــا در انتخابات اخير رياســتجمهوري، اجازه نميداد به بهانه عبور از ساعت ۲۴، سه تا چهار ميليون نفر رأي ندهند. اگر وزير کشوری قوي داشتيم، استانداران قوي انتخاب ميکرد و حوادثي مانند حادثه شــيراز يا مشهد که استانداران تســليم فشــار شــدند و برخلاف قانون عمل کردند، پيــش نميآمد. بايد ملاک معرفــي وزرا، توانمندي و کارآمدي باشــد؛ نه اينکه افــراد به رئيسجمهور تحميل شوند».

مطهري افزوده: «من در جلســه هيئترئيســه مجلــس هم گفتم اگر وزيــري کارآمد و لايق از بين اصولگرايان معرفي شــود، فراکســيون اميد بايد به او رأي اعتماد بدهد و در مقابل اگر وزير کارآمد و لايق اصلاحطلب معرفي شود، اصولگرايــان نبايد با حرفهايي مثل اينکه او در ســال ۸۸ چنين نظري داشــته يا فلان حرف را زده پس فتنهگر اســت، کشور را از نيروهاي دلســوز و توانمند محروم کننــد». مطهري گفت: «متأســفانه در مجلس قبل اين اتفاق افتاد و ما کشور را از نيروهايــي مانند آقــاي فرجيدانا و آقاي نجفي محروم کرديم .» به گفته او: «روش روحاني که قبل از ارائه اسامي کابينه پيشــنهادي به مجلس، اعلام ميکنند که اين اســامي خدمت مقام معظم رهبري ارائه شــده، کار درســتي نيســت و باعث ميشــود امکان اظهارنظر درباره اين گزينهها محدود شود و نبايد رئيسجمهور چنيــن فضايــي را قبل از معرفــي کابينه ايجــاد کند. قانونا هم چنين الزامي وجود ندارد. شــايد آقاي روحاني ميخواهد خودش را از سيل پيشنهادها راحت کند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.