الو شرق 88640260

Shargh - - سیاست - sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

تبــادل اطلاعات یــا تخریب دیگــران؟ اینترنت، وبلاگ و وبســایت وســیله ارتباطیاند و کاربرانشان )فرهیختــگان، شــاعران، هنرمنــدان، نویســندگان و خبرنگاران و دانشجویان( در آنها یادداشت مینویسند و بــه دیگران انتقــال میدهند؛ در ایــن میان، معدود افــرادی هم بهجــای مطالعــه و اظهارنظــر درباره یادداشــتها از روی بیکاری یا بیماری یا روانپریشی پشــت نام دیگران )نویسندگان وبلاگهای پرخواننده( کامنتهای غیراخلاقی میگذارند. این افراد رفتارهای ناپســند از خود بروز میدهند، برای همین شــهامت افشــای نام حقیقی خود را ندارند. بارها اتفاق افتاده بــه علت همیــن دو به همزنان، میان وبلاگنویســان شکرآب شده اســت. گروه هکرها نیز وبلاگها را هک و حذف میکنند و سبب کینه و بدبینی میشوند. «فتا» نیز فقط وبلاگهایی را که مشکل سیاسی دارند، رصد و با آنها برخورد میکند ولی به این مسائل توجه ندارد و رسیدگی نمیکند. مدیر بلاگفا هم که از رسیدگی به اینگونه مســائل با همه درخواستها توجهی ندارد و خود را به بیخیالی زده است! علیاکبر فرقانی

عرضه روزنامه همشــهری در ایســتگاههای مترو و

بدبینی رسانهای:خوب است فروش روزنامه همشهری در ایســتگاههای متــرو به علت حمایــت از دکهداران، ممنوع شود. زیرا دکهداران از این طرح متضرر میشوند. همچنین نوعی بدبینی رسانهای ایجاد شده است.

عرفان از تهران خروج از بنبســت: کوچه رازی غربی، منشعب از خیابان شکوفه )منطقه14(، پل ماشینرو ندارد و ابتدای کوچه تابلوی بنبست نصب کردهاند، درحالیکه فقط با نصب پل ســیمانی یا فلزی ماشینرو، از بنبست خارج میشود و ســاکنان کوچه رازی شرقی هم میتوانند از کوچه مقابل یعنی رازی غربی به راحتی رفتوآمد کنند.

فرخیپور تأخیر در شناســایی جســد و قاتل: وقتی کودک یا هر انسانی به قتل میرســد، قطعا وظیفه قوه قضائیه و نیروی انتظامی، پیگیری، شناســایی و دستگیری قاتل است. اینکه بازپرســان و افرادی که پروندههای قتل را پیگیری میکنند، از چه تکنیکهایی استفاده میکنند تا زودتر به نتیجه برسند، مهم است. شناسایی و دستگیری بهموقع و سریع قاتل، نشانه تبحر و درایت پلیس است. چرا قاتل آتنا دختر هفتساله ترکزبان با تأخیر دستگیر شــد؟ با رســیدگی فوری به این موضوع، شاید کمی از اندوه و خشم مردم شهر مغان کاسته شود.

علی از تهران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.