یک گام به جلو

Shargh - - سیاست -

مهدی محمدی:

... چیزی در کارنامه برجام هست که هیچکس نمیتواند آن را انکار کند؛ نخســت اینکه دســتاوردها و مواهب این توافق بــرای آمریکا و حتی اسرائیل بسیار بیشــتر از آن چیزی بوده که در علن به آن اعتــراف کردهاند و دوم اینکه عــدم پایبندی محرز آمریکا به برجام تاکنون از سوی دولت ایران با «پاسخ صفر» مواجه شــده اســت. نقض برجام برای آمریکا منافع فراوانی داشــته اما حاوی هیچ ریسکی نبوده و در نتیجه عما، برجام به توافقی بدل شــده که آمریکا آن را پــاره کرده اما دولت آقــای روحانی همچنان آن را تقدیس میکند. نشــاندادن دورنمای ازدسترفتن توافق و بازگشت به وضعیت ماقبل توافق، تنها عاملی است که میتواند محاسبات آمریکا را احتمالا تا حدی تغییر دهــد. دولت باید مدتها قبل از این- و به جای آنکه به جایگزینهایی مانند اروپا دل ببندد- «نقشــه راه خــروج از برجام» را تدویــن و علنی میکرد. هنوز هم البته دیر نشده. محاسبات آمریکا تنها زمانی تغییر خواهد کرد که حس کند هزینه راهبردی نقض برجام، بیش از دستاوردهای آن است و «نقطه»ای وجود دارد که اصل توافق به خطر خواهد افتاد... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.