تقابل راهبردی ایران و آمریکا در غرب آسیا

Shargh - - سیاست -

عبدالله متولیان:

خلیج فارس در قلب منطقه غرب آســیا به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی، سوقالجیشــی، اســتراتژیکی و نئوژئواســتراتژیکی ویــژهای کــه دارد در طول قرنهای گذشــته از حیث سیاســی، امنیتی، اقتصــادی و... همواره مــورد توجه اهالی سیاســت و ســردمداران نظام ســلطه بوده تاجاییکــه یکی از علل ایجاد رژیم منحوس و کودککش صهیونیســتی مشغولنمودن کشورهای مسلمان منطقه و تضعیف آنان و استمرار ســلطه بر این منطقه و آبراه ویژه بوده اســت و هرچه زمان به پیش رفته بــر درجه اهمیت آن افــزوده و ابعاد جدیدی از ضریب اهمیت آن برای جهانیان آشــکار شــده اســت. موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواســتراتژیک و ذخایــر عظیــم انــرژی، از مهمترین عواملی اســت که باعث اهمیت مضاعف این منطقه شده است. ازاینرو، هرکدام از بازیگران و سازمانهای بینالمللــی، منطقهای و فرامنطقهای، برای توســعه نفوذ و حضــور در غرب آســیا به رقابــت پرداخته و درصدد دســتیابی به منافع و اهــداف خاص خود در منطقه هستند... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.