بازی سياسی در لباس امنيتی

در درگیریهای بیتالمقدس یک نفر کشته و بیش از صد نفر زخمی شدند

Shargh - - جهان -

مقاومت و حتی مبارزه مســلحانه علیه نیروی اشــغالگر اســتعماری سالهاســت تحت قوانین بینالمللی به رســمیت شــناخته شــده است اما در همه این ســالها مقاومت مردم فلســطین دســتاویز سرکوبی بوده برای نیروهای اشغالگر اســرائیلی. هفته گذشته دو پلیس مرزی اسرائیل در حمله فلســطینیها کشــته شــدند و از آن زمان تاکنون اسرائیل از هر تلاشی برای تحت فشــار قراردادن فلسطینیان فروگذار نکرده است. تنش در بیتالمقدس بالا گرفته و نیروهای نظامی اســرائیل هم مناطق اطراف این مکان را قرق کردهاند. روز گذشــته و در آخرین اقدام، پلیس اســرائیل ورود افراد زیر 5۰ ســال را به بیتالمقدس برای شــرکت در مراســم نماز جمعــه ممنوع اعلام کرد. این در حالی اســت که به طور معمول هزاران نفر از فلسطینیها جمعه برای شرکت در این مراسم راهی مسجدالاقصی میشوند.

تنش کنونی با تصمیم پلیس اســرائیل به نصب گیتهای الکترونیکی مجهز به دســتگاههای فلزیاب در این محوطه آغاز شد. پلیس هدف از این اقدام را تشــخیص افراد مسلح به اسلحه گرم و سرد اعلام کرده است اما فلســطینیان هرگونه اقدام امنیتی اســرائیل درباره حرم شریف را به منزله گامی از ســوی دولت این کشور برای مسلطشدن بر این زیارتگاه مسلمانان تلقی کرده و با آن مخالفت میورزند. با فشــار نیروهای امنیتی، گروههای فلســطینی در روزهای اخیر با صدور فراخوانهایی روز جمعه را «جمعه خشــم» اعلام کرده و از فلسطینیان خواســتند به جای حضور در مساجد سراســر شهر به سمت مســجدالاقصی بروند تا تعداد جمعیت حاضر در اعتراضها افزایش یابد.

در پــی این درخواســت هزاران نفــر در بخش قدیمــی بیتالمقدس و اطراف حرم شــریف تجمع کردند اما دیری نگذشــت کــه این تجمع به درگیری نیروهای امنیتی اسرائیل و فلسطینیها منجر شد.

بــه گــزارش الجزیره به نقل از رســانههای محلی، در ایــن درگیریها یک نفر کشــته و بیش از صد نفر هم مجروح شــدند. بــر پایه این گزارش یک شهرکنشــین اسرائیلی جوان ۱۸ ساله فلســطینی را در بخش شرقی بیتالمقــدس با شــلیک گلوله به قتل رســاند. نیروهای اســرائیلی برای متفرقکردن فلســطینیان از گاز اشکآور اســتفاده و تعدادی از آنها را نیز بازداشــت کردند. به گفته ســخنگوی پلیس اســرائیل دستکم سه هزار نیروی اسرائیلی و یگانهاي امنیتی به منطقه اعزام شده بودند.

گفته میشــود نخســتوزیر و کابینه امنیتی اســرائیل برای برداشــتن دستگاههای فلزیاب تحت فشار شــدید بودند اما سرانجام تصمیم گرفتند با حفظ آنها در این محل موافقت کنند. پلیس اســرائیل گفته است کابینه امنیتی به مأموران پلیس اجازه داده برای بازرسی دستگاههای نصبشده وارد این محل شــوند. ســازمان اطلاعات و امنیت داخلی، شــاباک، گفته اســت این گیتها باید برداشته شود اما پلیس اورشلیم مصرانه با این نظر مخالف است. محمد برکه عضو فلسطینی پارلمان اسرائیل هم در نشست روز جمعه رهبران فلسطینی در اورشــلیم تصمیم کابینه امنیتی را «بازی سیاســی» خواند: «تصمیم اســرائیل برای ارجاع این مسئله به پلیس یک بازی سیاسی است تا هرگونه مسئولیتی را از دوش نتانیاهو بردارد و وانمود کند که این مســئلهای امنیتی است و نه سیاسی، اما حقیقت این است که این تصمیمی سیاسی است.»

این در حالی اســت که پنجشــنبه یک جلســه طولانی در وزارت امور خارجه اردن میان طرف اردنی با سفیر اسرائیل انجام شد و دو طرف در این جلسه پیرامون برداشتهشدن دروازههای الکترونیکی نصبشده در ورودی مســجدالاقصی مذاکره کردند اما ظاهرا این جلسه بینتیجه پایان یافته و طرف اســرائیلي قصد ندارد این گیتها را بردارد. آنطور که در گزارشها آمده ســفیر اســرائیل در این دیدار اعلام کرده تلآویو حاضر است به جای دروازههــای الکترونیکی، دوربین در مرکز حرم بیتالمقدس نصب کند که طرف اردنی با قاطعیت این موضوع را رد کرده است.

با ادامــه اقدامات امنیتی و ســرکوبگرانه اســرائیل، تنشها به حدی افزایش یافت که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز چهارشنبه سفر خود به چین را ناتمام گذاشت و به کرانه باختری بازگشت. او از جامعه جهانی خواســت بیدرنگ در اوضــاع بیتالمقدس دخالت کنند. روز گذشــته هم نیبل ابو ردینه ســخنگوی محمود عباس اعلام کرد رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی با جرد کوشنر داماد ترامپ گفتوگو کرده و به او گفته اوضاع قدس بینهایت خطرناک اســت و ممکن اســت کنترل آن از دســت خارج شــود، مگر آنکه اســرائیل گیتهای فلزیاب را برچیند. در روزهای اخیــر و پس از نصب گیتها درگیری نیروهای امنیتی اســرائیلی و فلســطینی ادامه داشــت و در این درگیریها تعداد زیادی از فلســطینیها کشته و بازداشت شــدند. با این حال آمارها متفاوت است و برخی از خبرگزاریها از زخمیشــدن ۱۰ نفــر خبر دادهاند و برخی دیگر از سایتهای خبری تعداد مجروحان را بالای 5۰ نفر عنوان کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.