تربیت اوان کودکی مقدمات و الزامات

Shargh - - تختهسفيد - ابراهیم طلائی*

قرار اســت هر شنبه در این ستون نوشتهای درباره تربیت در اوان کودکی )تاک( از سوی متخصصان و استادان این حوزه نوشته شود. این اولین شماره این سلســله نوشتههاســت و بعد از ایــن، مضمونهای مرتبــط با تاک هر هفتــه از طریق این رســانه مطرح و تحلیل خواهد شد. هدف این است که آرامآرام در کشور از مرحله ذکر اهمیت و ضــرورت توجه به ایــن دوره مهم زندگی عبور کنیم و وارد مرحله اقدام و عمل درســت در این حوزه شــویم. ایــن اقدام هم ناظر بــر چرخشهای نگرشی و عملی والدین و مربیان است و هم ناظر بر سیاستگذاری درباره این دوره در کشور.

موضوع اولین شماره را به ضرورت و چرایــی و برخــی اقدامــات عملی در ایــن حــوزه اختصــاص میدهم. درباره چرایــی پرداختن و توجهکردن به ایــن دوره، هــم متخصصان علوم مغــز و اعصاب و هم روانشناســان، جامعهشناســان، متخصصــان علوم آموزشــی و حتــی اقتصاددانان ورود پیدا کردهاند و شرح مبسوط این چرایی و ضــرورت تربیــت اوان کودکــی در مقاله چاپشده در فصلنامه تعلیم و تربیت شــماره 122، آورده شده است؛ اما آنچه در ســالهای اخیر پررنگتر شــده، میزان ســرمایهگذاری کشورها پس از ایجاد این معرفت درباره دوره کودکی اســت؛ بهطوریکه اصطلاحا وارد مرحله «سرمایهگذاری معکوس» شدهاند؛ یعنی میزان ســرمایهگذاری دولتها روی دوره کودکی بیشــتر از دورههــای نوجوانی و جوانی شــده است؛ درحالیکه پیش از این برعکس بوده. بهتبع دولتها و خانوادهها هم با درک ضرورت و اهمیــت این دوره، ســرمایهگذاری خویــش را بیشــتر از پیش در دوره کودکی صرف میکنند؛ اما کشور ما در این روند جهانی مسیر متفاوتی را پیش گرفته است.

یعنی هم ســرمایهگذاری دولتی و هم غیردولتــی )خانوادهها( در دوره متوســطه دوم، خصوصــا نزدیک به کنکور، انباشــته شــده و دوره کودکی بهویژه اوان کودکی )یا همان کودکی اول(، مــلازم بــا غفلــت و خســت سرمایهگذاری اســت. در اینجا منظور از ســرمایهگذاری، صرف منابع مالی نیســت؛ بلکه بیشتر ســرمایه «وقت باکیفیت» و «تعامل غنی برای تحول» است. این سرمایه گرچه به نظر ارزان اســت؛ اما مهارت و توانایی میطلبد که بیشــتر والدین ایرانــی کمتر از آن برخوردارنــد. موضوع «والدگری» یک موضوع تخصصی قلمداد نمیشــود که بــرای مهارتآمــوزی آن خود را ملــزم بــه آموزشدیــدن و یادگرفتن کنیم. در چند سال اخیر، هم در بخش سازمانهای مردمنهاد و هم در بخش ســازمانها و نهادهــای خصوصــی، رویدادها و اقدامات تحسینبرانگیزی در کشــور بــرای توانمندســازی و مهارتآمــوزی والدیــن و مربیان رخ داده است که در شمارههای بعد، این نمونههــا آرام ارام معرفــی خواهند شــد؛ امــا در بخــش دولتــی هنوز اختــلاف نظرهــای اداری، قانونــی و حقوقی بین دستگاههایی که با کودک ســروکار دارند، نتوانســته اقدامات را به مرحلهای برســاند که بتوان گفت مقبول اســت. این موضوع حتی پس از قانــون مجلس شــورای اســلامی درباره مؤسســات آموزشی غیردولتی در آذر 13۹5، راه به جایی نبرده است و در شــمارههای بعد، نقد این وضع و مطالعــه تطبیقی متناظر با آن ارائه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.