بازگشت «مریم حیدرزاده » با آبرنگ

Shargh - - موسيقي -

گروه هنر: «آبرنگ» آلبوم تازهاي با اشــعار و صداي «مریم حیدرزاده» اســت که به تهیهکنندگي «مهدي کــرد» از طریق ســامانه ریتمو در دسترس مخاطبان قرار ميگیرد. این اثر در قالب 15 ترانه به نامهاي «تــازه یادم ميافته کــه تو رفتي»، «آبرنگ»، «من از همــه تنهاترم»، «کافيشاپ»، «خداحافظ»، «دلت وقتــي ميگیــره»، «تو فقــط بگو نمــيري»، «بــارون میــاد»، «گل نازم»، «تولــد بي تو»، «بيطاقتم»، «یکي بود یکي نبــود»، «بنویس»، «از تو پنهون نميکنم» و «لالایي» ضبط و تولید شده است. «مریم حیدرزاده» نقاش، نویسنده، شــاعر و ترانهســراي ایراني است که بینایــي خود را بر اثر چند عمل جراحي در کودکي از دســت داد. نــام ایــن هنرمند اواخــر دهه 70 بهخاطر شــعرهایي که به ســبک محاورهاي و با اســتفاده از کلمات ساده ميسرود بر سر زبانها افتاد. بســیاري از هنرمندان و خوانندگان بنــام پاپ ایــران از ترانههاي او در آهنگهایشــان اســتفاده کردهاند. ناگفته نمانــد این ســومین آلبوم مستقل شــعر و دکلمههاي مریم حیدرزاده اســت که پس از سالها فعالیت کم این شــاعر و ترانهسرا در عرصه موسیقي منتشر ميشود.

او در ســالهاي گذشــته بــا وجــود حضــور کم در موســیقي، فعالیتهاي هنــري دیگري نظیر برگــزاري نمایشــگاه نقاشــي و همچنیــن انتشــار کتابــش را در برنامههایش داشت.

آلبوم شعر و دکلمه «آبرنگ» با اشــعار و صداي «مریم حیدرزاده» و تهیهکنندگــي «مهــدي کــرد»، بــهزودي روانه بــازار موســیقي ميشــود و عاقهمندان ميتوانند براي خریــد نســخه دیجیتال این اثر به ســایت «ریتمو ritmo.ir» یا مراکز معتبر فروش آثار موســیقي مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.