«آرتامن» پرانرژیتر از قبل روی صحنه میرود

Shargh - - موسيقي -

گروه هنر: گروه موســیقی آرتامن که قرار است 30 تیر دومین اجرای خود را در برج آزادی روی صحنه ببرد، بــا اعام فهرســت قطعات خود نوید یک اجرای پرانرژی را به هوادارانش میدهد. پویا شیتره )درام( پدرام شیتره )لیــد گیتــار( علی کریمــی )ریتم گیتــار( و ســهراب علیجانــی )باسگیتــار( اعضــای ایــن گروه تازهنفس هستند که قرار است کاور قطعات گروههای راک بینالمللی و همچنیــن قطعاتــی جدیــد به آهنگســازی گروه را بنوازند. پویا شــیتره، سرپرســت گروه آرتامن دربــاره اجــرای پیــشرو گفــت: همــه ما جزئــی از خانــواده راک ایران هستیم. هدف مــا ترویــج فرهنگ صحیح موســیقایی بهویژه در این سبک و تاش برای بالابردن سطح کیفیت موســیقی راک در ایــران اســت و شــعار ما تبادل انرژی راک از ما به دوستداران این ســبک و برعکس از هواداران به ماســت. ما ســعی داریم بهترینهــا و جدیدترینهای بینالمللــی را هماهنگ با فرهنگ ایرانــی در کنــار هم اجــرا کنیم و همچنین موســیقی با کیفیت بالا در این سبک بهعنوان ساخته گروه و دیگر هنرمندان ایران ارائه کنیم. آرتامن جمعه 30 تیر از ساعت 21 در ســالن برج آزادی روی صحنه مــیرود و عزیــزان و مخاطبــان ایــن ســبک میتواننــد از طریــق ســایت ایرانکنســرت به نشــانی www.iranconcert.com برای تهیه بلیت اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.