بازنشستگان، زيادی نيستند

Shargh - - صفحه اول - حمزه رستمیآقاجری*

صدها فرشته بر آن دست بوسه میزنند / کز کار خلق يک گره بسته وا کند

برآنم براق ســخن زين کنم / حکايت ز دلهای خونين کنم

جمعيت يکميليونو 300 هزارنفری بازنشستگان کشــوری زياد هســتند؛ امــا نبايد بعضیهــا تصور کنند که ما در جامعه زيادی هســتيم! بازنشســتگان گنجينههای عظيم علم، معرفت و تجربه هســتند و مهمترين مرجعيت در خانــواده و کانونهای بزرگ اجتماعی محســوب میشــوند. تأثيرگذاری بیبديل بازنشســتگان را در عرصههای مختلــف نمیتوان کتمان کرد. واقعيت اين اســت که با وجود شــرايط ســخت و حســاس در دولت يازدهــم، وزير تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، برنامههايــی موفق و علمی برای بازنشســتگان به اجــرا درآورد. مهارتآموزی به بازنشســتگان، جشــنواره ورزشــی بازنشستگان، زمينهســازی برای گسترش مشــارکت بازنشستگان در برنامههــای رفاهی بهويژه مقابله با آســيبهای اجتماعی و متناسبسازی حقوقهای زير دو ميليون بازنشستگان در ســال 95، از جمله اقدامات مؤثری بــود که با تــلاش و محوريــت دکتر ربيعــی و نظر مساعد رئيسجمهور، در دولت يازدهم با همراهی نماينــدگان مجلس انجام شــد. همين حمايتهای مؤثر از بازنشستگان و سياستهای کارآمد معطوف بــه افزايش منزلــت و رفاه آنان بود که باعث شــد در انتخابات دوازدهم رياســتجمهوری، اين قشــر خردمند و صاحب کلام و نفــوذ، در بدنه اجتماعی جامعــه از حاميان پروپا قرص دکتر روحانی باشــند تا امکان تــداوم سياســتها و برنامههای رفاهی و حمايتی از بازنشســتگان کماکان فراهم شــود. در اين ميان، ضروری اســت به چند نمونه از انتظارات بازنشستگان از دولت دوازدهم و نمايندگان مجلس اشاره شود.

1- يکــی از دغدغههــای اصلی بازنشســتگان، کارايینداشــتن بيمه تکميلی آنان اســت. با توجه به اينکه ماهانــه از هر بازنشســته 24 هزار تومان بابت بيمه تکميلی از ســوی صندوق بازنشستگی کشوری کســر میشــود، انتظار اين است کيفيت و کميــت خدمات ارائه شــده درمانی بازنشســتگان افزايش يابد.

2- شــنيدهها حاکی از اين اســت کــه در روند اصــلاح قانــون مديريــت خدمات کشــوری، مواد ‪64 ،109،126 ،125‬ و 65 حــذف شــدهاند. بــه منظــور جلوگيــری از مغبونشــدن احقاق حقوق بازنشســتگان، میطلبــد ايــن موضوع از ســوی مسئولان صندوق بازنشستگی به جد پيگيری شود.

3- مابهالتفــاوت حــق اولاد و عائلهمنــدی بازنشســتگان که متولی پرداخت آن در سال 1386 وزارت آموزشوپــرورش بوده و مبلــغ هزارو 400 ميليارد ريال اســت، بــا توجه به اســناد موجود و معتبر، بعد از 10 ســال تأخير هنوز پرداخت نشــده است. اين مسئله نيز مهم است و بايد پيگيری شده و به سرانجام برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.