مصائب تفكيک راه از شهرسازی

Shargh - - صفحه اول - علی بيتاللهی*

لايحه «اصلاحِ بخشی از ساختار کلان دولت» که گزارش پشــتيبان آن از ســوي امور ســاختار سازمانی معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و اســتخدامی کشــور در خرداد 96 تهيه شــده، در مجلس با قيد تکفوريتی در دســت بررســی کميســيونهای مختلــف مجلس قــرار گرفته اســت و پيشبينی میشــود تا قبل از شروع به کار دولــت دوازدهــم، تکليف آن تعيين شــود. يادداشت حاضر با درنظرگرفتن نظرات برخی از کميسيونهای مجلس و نيز با نگاهی بر گزارش پشــتيبان لايحه تفکيک و بــا رويکرد مخالفت با اين لايحه نگاشــته شــده اســت. يکی از دلايل حمايتــی موافقــان لايحه تفکيــک وزارت راه و شهرســازی، لزوم توجه بيشتر به مشکل مسکن و رکود بازار آن و نيز توســعه متناســب شهری اســت. در رد اين ادعــا بايد ذکر کــرد که رونق مســکن و خروج آن از رکود به ادغام دو وزارت راه و مســکن مرتبــط نبــوده و صدالبته اگر هم وزارت مسکن مســتقلی بود، اين رکود و مشکل مســکن وجود داشــت. اثر تورم افسارگسيخته بالای 40 درصد در چند ســال قبــل، تحريمها و کاهش شديد صدور نفت و مواردی از اين قبيل، مسکن را با رکودی عجيب همراه کرد، به طوری که عملا تعــداد درخورملاحظهای از پروژههای مسکن مهر هم ناتمام در حواشی اغلب شهرها رها شــدند که برای اتمام آنها، سرمايه هنگفتی لازم اســت. همچنيــن بايد ذکر کرد که اساســا ســاخت مسکن و تأمين آن در اغلب کشورها، در دســت دولتها نيســت و از آن جمله در کشور ايران که اصلیترين بازيگر حوزه مســکن، بخش خصوصی است و نهادهای دولتی نقش نظارتی يا تنظيم قوانيــن و مقررات حاکم را بر اين حوزه برعهده دارند. بنابراين اين استدلال که با تفکيک وزارت راه و شهرسازی، بازار مسکن رونق مييابد يا مشکل مســکن حل میشود، پذيرفتني نيست، کمااينکه در دورانی که وزارت مســکن مستقلی هم وجود داشــت، مشــکلات عديده مسکن هم وجود داشت. همچنين گفته میشود با ادغام راه و شهرسازی، حوزه شهرسازی تحتالشعاع قرار گرفته اســت که در صورت تفکيک وزارت راه و شهرسازی توسعه بیرويه شهری کنونی متوقف خواهد شد. اين گفته نيز پايه استدلالی ضعيفی دارد. شــاهد قضيه، توسعه شهری تهران است. همگان قبول دارند که اوج توســعه شــهری و هجــوم جمعيــت و ساختوســازهای بیرويه اتفاقــا زمانی رخ داد که وزارت مســکن از حوزه حملونقل منفک بود. توسعه بیرويه شهری را بايد در قدرت نفوذ مبانی شهرســازی و توسعه شــهری و رويکردهــا و تصميمهــای متوليــان نظارتی نظير معاونت معماری و شهرســازی و شورایعالی شهرســازی و معماری بر عملکرد شــهرداریها و بخش خصوصی ساختوســاز جستوجو کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.