پازل توطئه عربي عليه ايران

Shargh - - صفحه اول - سيدهادي خسروشاهي رئيس پيشين نمايندگي ايران در مصر

رفتــار اخيــر دولــت کويت درباره روابــط ديپلماتيک خود با ايــران، حاکــي از آن اســت که سياســت منطقــهاي نظام ســلطه بر تداوم درگيري اعراب با يکديگر از يکســو و فشــار براي موضعگيري يا منفعلکردن آنان در قبال ايران متمرکز شده است. رفتار ناگهاني بنيســعود، مصر، بحرين و امارات در قبال کشــور قطر، آن هم بــدون اعلام و اخطار قبلي، اگرچه ريشه در تغيير مواضع ايالات متحده دوران ترامــپ در قبال منطقه خاورميانه دارد، اما از يک نقشــه ازپيشتعيينشده هم حکايت دارد. آنــان اگرچه امکان چنيــن اقدامي دربــاره ايران را ندارنــد، امــا بهطورحتم، به دنبــال دامنزدن بر فشــار ضــد ايران هســتند. کويت، شيخنشــين کوچکي اســت کــه بهطورمعمــول، تحتتأثير سعوديها عمل ميکند. در شرايط فعلي با توجه به رويکرد هيئت حاکمه جديد عربســتان و فعال مايشاءشــدن فرزند ملک ســلمان در اين کشــور، فشار مالي و سياسي بر ساير کشورهاي عربي براي هماهنگشــدن با سياستهاي عربستان، افزايش يافته اســت. هدف آنان، منزويکردن ايران است. نگراني از قدرتمندشــدن ايــران در منطقه و نفوذ در ميان کشورهاي مســلمان، از دلايل رفتار اخير سعوديهاســت. آنان از طريق لابيهاي مختلف با غرب، به شکل غيرمستقيم با فشارهاي سياسي و به شــکل مستقيم با ابزار تحريمها، اين هدف را دنبال ميکنند. سياســت کلي جمهوري اسلامي هيچگاه قطع رابطه با کشــورها يا جنگ و تخاصم نبوده اســت، اما به نظر ميرســد بايــد با دقت، مواضعي ســنجيده و مقتدرانه در قبال رفتارهاي اخير آنــان اتخاذ کرد. ميتــوان برخي بهانهها را از دســت آنان گرفت و درعينحال، مواضع جدي ديپلماتيــک در قبال رفتار آنان اتخــاذ کرد. نکته مهم اين اســت که آنان بداننــد نميتوانند مانع توسعه و رشــد ايران شــوند. اگر بتوان از موضع اقتــدار، آنان را دعــوت به همکاري کــرد، اتفاق مثبتــي رخ داده اســت. بايد به آنان يادآور شــد ســلطه ايران بر منطقه، تخيل آنان اســت و ايران بــا نفوذ معنــوي خود در ميــان ملتها به پيش رفته و نيازي ندارد رفتارهايي شبيه عربستان را در دستور کار قرار دهد. موضع وقيحانه اخير وليعهد سعودي که عملا صحنهگردان اصلي در عربستان اســت و تأکيد بر کشــاندن جنگ به داخل ايران و سپس حادثه تروريســتي تهران، فرصت مناسبي بود تا با فعالکردن همــه ظرفيتهاي داخلي و خارجي، کشورها و افکار عمومي جهان را نسبت به تروريسم مورد حمايت عربستان، حساس کنيم. بهترين موضع در قبال رفتارهايي نظير آنچه کويت انجام داد، دعوت اين کشور به اتخاذ سياستهاي مســتقل و درعينحال قدرت نشــاندادن ازسوي ايران و تأکيد بر داشــتن ظرفيــت مقابله در عين علاقهمنــدي به حفــظ اخوت اســلامي و رعايت سياست حسن همجواري است. کشورهاي عربي ميدانند راهي که عربســتان در قبال قطر شــروع کرده، منحصر به قطر نخواهد ماند و حکام جديد بنيسعود ميخواهند همه کشورهاي عربي را در اختيار خود بگيرند تا از نفوذ ايران کاســته شــود. کاري کــه در يمن، عراق، ســوريه و حالا قطر آغاز کردهاند، بهزودي به ســاير کشــورهاي عربي هم تســري خواهد يافت. نگارنده بر اين باور است که در عين حفظ اعتدال و آرامش، قدرتنمايي ايران در قبال برخي کشــورهاي منطقه، امري ضروري اســت. بايد مواضع مسئولان اجرائي و ديپلماسي ما جديتر از آنچه امروز اعلام ميشود باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.