چالش صداقت در انتخابات نظام پزشكي

بابك زماني . نايبرئيس انجمن مغز و اعصاب

Shargh - - صفحه اول -

روز جمعه پزشــکان ايران براي انتخــاب هيئتمديــره نظــام پزشــکي يــا پارلمــان حرفهاي خــود پــاي صندوقهــاي رأي رفتند. با تأييــد صلاحيت تقريبا تمام کانديداها )برخلاف دوره قبل(، چشماندازي از مشــارکت گســترده پزشــکان در اين انتخاب، پيشرو قرار گرفت. وزارت بهداشــت هم با اعلام اينکــه انتخابات، هــم حضوري و هــم از طريق اينترنت امکانپذير خواهد بود، بر شــور و شــعف اين انتخابات افزود؛ چرا که بســياري از پزشــکان و بهويژه پزشــکان جوان و دســتياران، ممکن بود نتوانند حضوري شــرکت کنند يا شيوه اينترنتي را مدرنتر و راحتتــر بدانند. بههرحال با اطميناني که شــخص وزير تا دو روز قبل از انتخابات درباره اين شــيوه رأيگيــري داد، تعداد بســياری براي حضــور برنامهريــزي نکردنــد. متأســفانه با لغو ناگهاني انتخابات اينترنتي، بعد از گذشــت نيمي از زمان انتخابات، مسائل و مشکلات زيادی ايجاد شده و احتمالا بيش از اينها ايجاد خواهد شد:

* حق انتخاب تعداد بیشــماری از همکاران که به اين وعده اطمينان کردند، زائل شد.

- بخــش عمــدهای از ايــن گروه بیشــمار، دســتياران و پزشکان عمومی هســتند که قاعدتا بايد بيشــترين تأثيرات را در تصميمگيریها داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.