وزیر ضو ف آموزعشراکوس يوپنرزناونرمجلسشا ز آبخريه ناخبرحهاتدربامرهاحضل ورک بي ززناینادردازنهنميگويخدواهد بود

Shargh - - سیاست -

از وزير زن چه خبر؟ خبرهايي به گوش رسيده که گويــا موضوع انتصاب وزير زن منتفي شــده است؟

خيــر، آخرين خبرهايــي که به ما رســيده مبني بر اين اســت که پســت وزارت آموزشوپرورش به احتمال زياد به يک خانم داده شود.

فکر ميکنيــد نامــه اخيــر ١٥٧ نماينده به رئيسجمهــوري در انتصاب وزيــر زن تأثيرگذار بوده است؟

١٥7 نماينــده بيانيــهاي داشــتند کــه در آن از رئيسجمهوري خواســته شده اســت با حضور زن در کابينــه موافقت کنند. روزي کــه امضاهاي نامه جمعآوري شــد، ١٥7 نماينده از مجموعه 200 نفر حاضر در صحن پــاي آن را امضا کردند. اين رقمي است که نشان ميدهد مجلس موافق انتصاب وزير زن است. خوشبختانه اين روزها در سطوح معاونت رئيسجمهوري، زنــان توانمندي داريم که همانها گزينههاي مناسبي براي وزارت هستند.

کدام گزينهها؟

خانــم مـــــولاوردي بــراي پـــســــت وزارت آموزشوپرورش مطرح هستند و خانم ابتکار حسب تجربه حضورشان در محيط زيست ميتوانند گزينه مناســبي براي وزارت کشاورزي باشند و حضورشان چيز دور از انتظاري نيست.

گفته شــده تــا به اينجــاي کار ٣٠ اســم به رئيسجمهوري تحويل داده شــده است، بهجز خانم ابتکار و مولاوردي چه اسامي ديگري مطرح است؟

اين عدد حدودي بــوده و تعداد بيش از ۳0 نفر بوده است. اينکه اســم نميبريم به اين دليل است که الان نام هر ۳0 نفر در ذهن من نيست. ولي زنان توانمند در حد وزارت شناسايي شدهاند و ميتوانند جايگاه مناســبي در کابينه دوازدهم داشــته باشند.

البتــه رئيسجمهوري در ديدار با زنان توانمند گفته بودند هنوز زناني که در آن سطح باشند نداريم.

آيا واقعا زني که بتواند در قد و قامت وزارت مطرح شود، نداريم؟ اتفاقا بررســيها نشــان داده زنان توانمندي در سطح وزارت مطرح هستند.

البته آقاي رئيسجمهور بهتازگي به مســئله شايستهسالاري نيز اشاره کردهاند، آيا اين مسائل ميتواند مانعي برای حضور زنان در کابينه باشد؟ شايد صحبت اين بود که زنان بايد مراحل را طي کنند و رشد گامبهگام داشته باشد. شايد هم نظرشان اين بــوده و اينکــه واهمــه دارند و فکــر ميکنند وزارتخانــه جــاي آزمــون و خطا نيســت. اين هم خودش کمي اجحاف است. آقايان ميتوانند ريسک کنند، ولي زنــان نه!؟ آقاياني هــم بودهاند که وزير شــدند و موفق نبودند. روي اين حســاب نميشود شــانس وزيرشــدن را از زنان گرفت به اين بهانه که آنها خــوب عمــل نميکنند. ما هــم نميخواهيم ريســک کنيم و براي نمونــه آموزشوپرورش را به يک زن ضعيف بســپاريم، اما وقتي تحقيق ما نشان داده زنان توانمند در ســطح برعهدهگرفتن پســت وزارتخانههايــي از جملــه وزارت آموزشوپرورش مطرحانــد ديگر بهانــهاي نميماند. زنــان توانمند ميتوانند در کنار معاونان خوب و مشــاوران خوب، عملکرد خوب و چشــمگيري داشــته باشند. اتفاقا خانمهــا نشــان دادهاند ســوابق مديريتــي خوبي داشــتهاند و هرگاه در ســمتي قرار گرفتهاند، نهتنها مشکلي نبوده که در مباحث مديريتي بسيار توانمند ظاهر شــدهاند، ازجمله خانم زهرا شجاعي، اشرف بروجــردي، خانم احمديپور در ميراث و بســياري ديگر.

به اين ترتيب ميتــوان گفت احتمال حضور وزير زن در کابينه زياد است؟

انتصــاب وزير زن به قوت خودش باقي اســت. رئيسجمهوري مختار اســت و مشاوراني دارد و با آنها مشورت ميکند و تصميمگير نهايي نيز شخص رئيسجمهــوري هســتند، اما بالاخره مشــورتها، لابيهــا و نامهنــگاري زنان و مردان در اين مســير بيتأثير نخواهد بود.

آقــاي روحانــي بهخوبــي ميدانند مــا دنبال سهمخواهي نيستيم، ولي بالاخره وقتي تاشها به سرانجام نرسد، دلسرد ميشــويم؛ اما تعامل ادامه خواهد داشــت. اميدواريم آقاي روحاني نامه اخير ١٥7 نماينده مجلس در ضــرورت انتصاب وزير زن را در نظر بگيرند.

فاطمه ذوالقدر، عضو هيئترئيسه فراکسيون زنان مجلس دهم، اميدوار است زنان توانمند اينبار علاوه بر معاونت رياستجمهوري، بر کرسي وزارت نيز تکيه بزنند. به باور او زنان فراواني در قد و قامت وزير مطرح هستند و نبايد به صرف شايستگي يا عدم شايستگي مسير را براي حضور زنان در صندليهاي وزارت سخت کرد و اينکه کوشــش و خطا در وزارتخانهها صرفا ســهم مردان نيســت و زنان نيز ميتوانند از تجربههاي وزارت بهرهمند شوند. به گفته او معصومه ابتکار براي وزارت جهاد کشاورزي و شهيندخت مولاوردي براي وزارت آموزشوپرورش مطرح هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.