هيچ فراکسيونی درباره مصادیق اعضای کابينه بحثی نداشته است

Shargh - - سیاست -

ايلنا:

معــاون پارلمانــی رئيسجمهــور يکی از بحثهای مطرحشــده در ديدار نمايندگان مجلس بــا رئيسجمهــور را ترکيــب دولت بعــدی عنوان کــرد و گفــت: در هيچکدام از اين نشســتها بحثی درباره مصاديق اعضای کابينه مطرح نشــده است. حســينعلی اميری دربــاره رايزنی فراکســيونهای سياســی مجلس شورای اســامی با رئيسجمهور بــرای ترکيب کابينــه دولت دوازدهــم گفت: آقای رئيسجمهور در جلسه روز چهارشنبه هيئت دولت مطــرح کردند که بــا جريانهای سياســی مختلف و همچنيــن اشــخاص مطــرح در ايــن جريانها و شــخصيتهای مختلف نظام درباره چينش کابينه مشــورت کردهاند. او با بيان اينکــه در روزهای آينده رؤســای فراکســيونهای مجلس بــا رئيسجمهور ديدار خواهند کرد، گفــت: يکی از بحثهای مهم و کليدی مطرح اعضای هيئترئيســه فراکسيونهای سياســی مجلس با آقای رئيسجمهور میتواند در رابطــه با ترکيــب و چينش کابينه دولــت دوازدهم باشد. معاون پارلمانی رئيسجمهور در پاسخ به اين سؤال که برخی از نزديکان و مشاوران رئيسجمهور اصاحطلبان را متهم به ســهمخواهی کردهاند، آيا در ديدارهــای رئيسجمهور و اعضای کميته تعامل اصاحطلبان چنين چيزی مطرح شــد، تصريح کرد: تاجايیکــه بنده در ماقاتهــای صورتگرفته ميان آقای رئيسجمهور و فراکسيونهای مجلس حضور داشــتهام، هيچ بحثی در رابطه با مصاديق اعضای کابينه مطرح نشــده اســت. اميری در توضيح بيشتر درخصــوص اين ديدارها خاطرنشــان کــرد: در اين ديدارها درخصوص مسائل و مصالح عمومی کشور صحبت شده است. بااينحال، با توجه به ديدار رؤسا و اعضای هيئترئيسه فراکسيونها با آقای روحانی، ممکن است مســائلی درخصوص ترکيب و چينش کابينه نيز مطرح شــود، آنها نظرات و شاخصهايی داشته باشــند و آنها را به آقای رئيسجمهور منتقل کننــد. او ادامــه داد: بحثهايی هم کــه تاکنون در مجلس از ســوی نمايندگان يا فراکســيونها مطرح شده اســت، من اين بحثها را هم به دولت منتقل کردم و در ســطحی ديگــر، آن بحثها را برای آقای رئيسجمهور بازگو کردم و ايشــان را در جريان امور قرار دادم. تاکنون هيچکدام از فراکسيونها صحبتی درخصوص مصاديق اعضای کابينه با ما نداشتهاند. اميری در پاسخ به اين ســؤال که چرا برخی از افراد نزديــک به دولــت ادعای ســهمخواهی از ســوی اصاحطلبان را مطرح میکنند، ابراز کرد: رابط ميان مجلس و دولت، بنده هستم. من قاطعانه میگويم هيچکدام از فراکســيونها تاکنون بحثی در رابطه با مصاديق اعضای کابينه با ما نداشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.