پرونده رقابتهاي انتخاباتي را بسته و به روحاني کمک کنيد

Shargh - - سیاست -

ايســنا:

معاون حقوقي رئيسجمهورگفت: فکر منتخب مردم در آســتانه تشــکيل دولت دوازدهم معطوف به ســازماندهي و تشــکيل کابينهاي قوي، ادامه راه پيروزيهاي گذشــته، ســاماندهي اقتصاد مقاومتي و ايجاد اشــتغال و رونــق توليد و کار در کشــور اســت، همه به ايشــان و دولت کمک کنند و پرونده رقابتهاي انتخاباتي را ببندند.

حجتالاسام مجيد انصاري اضافه کرد: به نظر ميرســد که بعضيهــا از نتيجه انتخابات خيلي عصباني هســتند و رفتــاري ميکنند که گويا مايل نيســتند منتخب مــردم موفق ظاهر شود و همان تيترها و مطالب تخريبي چهارسال گذشــته را در رســانهها و تريبونهايشان دارند تکــرار ميکنند. با اطمينــان ميخواهم بگويم که تجربه چهار سال گذشته نشان داد که مردم با هوشــمندي اين حرکات را رصــد ميکنند و اين نــوع عملکــرد در ذهن مــردم تأثير منفي دارد. مــردم خــوب ميفهمنــد اينکــه وقتي هنــوز رئيسجمهور منتخــب کابينه جديدش را معرفــي نکرده، عدهاي به اســتقبال تخريب دولت دوازدهم رفتهاند، يعني چه؟

انصــاري گفت: اميدوارم اين افراد هم واقعا همراه مردم شوند و در جهت تأمين منافع ملي حرکــت کنند و آقاي روحانــي را رئيسجمهور همه مردم ايران و 80 ميليون ايراني بدانند و نه فقط رئيسجمهور 24ميليوننفري که به ايشان رأي دادنــد. بهخصوص کانديداهــاي محترم، طرفدارانشان و ستادهايشــان را به همکاري و همراهي و بســتن پرونده تبليغات و رقابتهاي انتخاباتي فرابخوانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.