ابتکار: گفتوگوي ملي، تنشهاي سياسي را کم خواهد کرد

Shargh - - سیاست -

خبرآنلايــن:

معــاون رئيسجمهــور گفــت: جناحهــا بايــد به هــم اعتماد داشــته باشــند، يکسري اصول و مباني را مشترک بدانند و درباره جهتگيريها با هم گفتوگو کنند.

معصومــه ابتکار يادآور شــد: آقــاي خاتمي زماني بحث گفتوگــوي تمدنها را مطرح کرد، اين مســئله خيلي مهم بود در دنيــا هم خيلي انعکاس داشــت. به تبــع آن گفتند چقدر خوب ميشــود گفتوگويي نيز در داخل کشــور برقرار شــود اين بحث را به نوعي آقاي روحاني شروع کــرد. دولت يازدهــم تدبيــر و اميــد، اعتدال و فراجناحي بود. رويکرد آقــاي رئيسجمهور اين اســت که دولت دوازدهم نيز فراجناحي باشــد. او دربــاره محــل گفتوگوي ملي گفــت: حتما بايد احــزاب اين کار را بکنند، خود مجلس محل خوبي است. البته رسانهها در انعکاسش خيلي نقش دارند.

گفتوگــوي ملي جناحها تنشهاي سياســي را کــم خواهــد کرد اما عــدهاي تــاش دارند بر طبل بياعتمادي بکوبنــد. يعني ميخواهند يک فضاي بياعتمادي را به وجود بياورند و يکسري اتهامات واهي را مطرح ميکنند، اين دور از شئون اسامي، انقابي و ديني است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.