لزوم تلاش دولت در راستای تحقق مطالبه معرفی وزیر زن

Shargh - - سیاست -

ايلنا:

مسعود پزشــکيان، نايبرئيس مجلس، با تأکيد بر لزوم تشــکيل کابينــهای متعامل، همفکر و بر پايه خواســتههای مردم، خواستار پيگيری تمامی خواســتههای مردم از سوی روحانی شــد و با بيان اينکــه دولت بايد تا حد امکان بــرای تحقق مطالبه معرفی وزرای زن تاش کند، گفت: رســانههايی که نمیخواهند دولت موفق شود، جوی ايجاد میکنند که رئيسجمهوری تا حد ممکن به ســمت کسانی که همفکر و متعامل هســتند، نرود و سعی میکنند با ايجــاد چنين جوی ميان اين افــراد همفکر تقابل ايجاد کنند. پزشــکيان ضمن ابراز بیاطاعی درباره موضوع منتفیشــدن حضور زنــان در کابينه، تأکيد کرد چنين شايعاتی را نشنيده و دولت بايد تاجايیکه امکان دارد در راســتای تحقق اين خواسته نيز تاش کنــد. او درباره احتمال حضور نمايندگان مجلس در کابينه اعام کــرد: بعيد میدانم ايــن اتفاق بيافتد؛ البته ايــن تصميمگيری بر عهده دولت اســت و اگر بخواهد میتواند از ميان نماينــدگان نيز گزينههايی را در کابينه پيشنهادی معرفی کند، اما درحالحاضر چنين مسئلهای مطرح نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.