ورود موشک صياد ۳ به سيستم پدافند یکپارچه کشور

Shargh - - سیاست -

ايلنــا:

فرمانــده قــرارگاه پدافنــد هوايــی خاتمالانبيا)ص( ويژگیهای و خصوصيات موشــک بــرد بلند صيــاد۳ را تشــريح کــرد. امير ســرتيپ فرزاد اســماعيلی، فرمانــده قــرارگاه پدافند هوايی خاتمالانبيا)ص(، در مراســم افتتاح خط توليد انبوه و تحويلدهی موشــک برد بلند صيــاد۳ گفت: اين موشــک از کاس برد متوســط به بــالا و متصل به سيستم ساح تاش 2 است. او با بيان اينکه موشک صياد۳ از امروز وارد سيســتم پدافند يکپارچه کشور میشــود، گفت: قابليتهای اين موشــک و سيستم ســاح ارتقايافته ســامانه تاش يک و موشکهای صياد يک و دو اســت. فرمانده قرارگاه پدافند هوايی خاتمالانبيــا)ص( ادامــه داد: اين ســامانه در جنگ الکترونيــک متبحرانه عمل میکنــد و عليه اهداف با ســطح مقطــع کم که لبــه تکنولوژی دنياســت، بســيار خوب درگير میشود. اســماعيلی تأکيد کرد: اين سيســتم موشــکی هم به صورت فعــال و هم به صورت نيمهفعال قابليت اســتفاده دارد و شــايد تنها چند کشــور به چنين سيستم ساحی به صورت متحرک و بومی دسترسی داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.