حضور روحانيون در فضاي مجازي ضروري است

Shargh - - سیاست -

تســنيم:

رئيس ســازمان بســيج مستضعفين گفت: بسيج در کنار تقويت خود در ابعاد مختلف، رويکردش را تمرکز بر مســائل اجتماعي قرار داده است. ســردار غامحســين غيبپرور، با اشاره به ويژگيهاي حوزههاي علميه انقابي، گفت: يکي از عرصههاي جديد، فضاي مجازي و شــبکههاي اجتماعي اســت که حضور طاب و روحانيون در اين عرصه براي رفع شــبهاتي که مطرح ميشود، ضروري است.

او بــا تأکيد بر نقش و جايــگاه رفيع روحانيت در جامعــه تصريح کرد: باوجــود تبليغات منفي که دشمنان نظام اســامي عليه روحانيت انجام ميدهند، روحانيــون و علما با نفــوذ در قلبها همچنان سکان هدايت جامعه را در اختيار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.