لایحهنویسی دولت برای تقویت امنيت شغلی و جانی کولبران

Shargh - - سیاست -

خانه ملت:

عبدالکريم حســينزاده، نماينده مجلــس، با بيــان اينکه لايحه دولــت در زمينه ساماندهی کولبران بايد خواستههای نمايندگان را بــرآورده کنــد، گفت:«کولبران بايــد از امنيت شغلی و جانی برخوردار شوند. تهيه لايحهای از سوی دولت برای ساماندهی کولبران اقدام قابل قبولی است، زيرا شامل اصل 75 قانونی اساسی نيز نخواهد شد و دولت هزينههای اجرای آن را تأمين در نظر خواهد گرفت».

بــه گفته او « بحــث بيمه و اشــتغال پايدار برای کولبران بسيار حائز اهميت است، حال اگر قرار باشــد در لايحه دولت شــغل کولبری فقط بهصورت رســمی دربيايد، بدون شــک خواسته نمايندگان نخواهد بود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.