حوزههاي علميه توطئهها را ميشناسند

Shargh - - سیاست -

حجتالاسلام علي ســعيدي:

حوزههاي علميه نســبت به تهديدات و توطئههــا بصيرت دارند و اين توطئهها و آســيبها را بهخوبي ميشناسند. امروز برخي از جريانها درصدد هســتند مســير انقاب را تغيير دهند، ازاينرو شاهد تصرفهايي در مفاهيم انقابي هستيم.

)ايلنا(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.