اصولگراي دوزیست و چندزیست

Shargh - - سیاست -

مصطفي کواکبيان:

اصولگرا با هويت مشــخص براي ما بهتر از دوزيســت و چندزيست است. ما اصاحطلبان از اين دولت حمايت خواهيم کرد، امــا به اين معني نيســت که به هــر وزيري رأي بدهيــم. بعضيها اين روزها خود را به شــکلي درميآورند که با دولت هستند.

)تسنيم(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.