نگاه سکولار حوزههاي علميه را تهدید ميکند

Shargh - - سیاست -

ابراهيم رئيســي:

نــگاه ســکولار در روحانيت حوزههاي علميــه را تهديد ميکنــد، افرادي هســتند که نماز ميخوانند و روزه ميگيرند و بســياري از فروعات دين را تبليغ ميکنند، اما به اينکــه دين ميتواند در عرصههاي مختلف زندگي اثرگذار باشد، اعتقادي ندارند.)

ايلنا(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.