ایرا موزي نعایواننرخازرنجهدراننخستيين دي دداررنماآيندمگارنیدولکات بارنماا ينآدگزاان ترا دمکپ:نید

Shargh - - ديپلماسي -

اولیــن دیدار دوجانبه هیئت ایرانــي با نمایندگان دولت جدید آمریکا برگزار شد؛ روز جمعه در حاشیه نشست هشتمین جلسه کمیسیون مشترک برجام در وین، معاونان وزیران خارجــه ایران و نماینده آمریکا دیدار کردند. «تام شــانون» رئیــس هیئت آمریکایي در نشست کمیســیون مشترک برجام است و «عباس عراقچــي » و «مجید تختروانچي »، نماینده ایران در این نشست بودند.

ســیدعباس عراقچي، معاون وزیــر امور خارجه ایران در حاشیه برگزاري هشتمین نشست کمیسیون برجام در وین از دســتگیري اخیــر ایرانیان در آمریکا انتقاد کرد و گفت: «اخیرا تعــداد جدیدي از ایرانیان در کشــورهاي مختلــف بــه درخواســت آمریکا به جرم واهي دورزدن تحریمها دســتگیر شــدهاند که در این جلســه مــا اعتراض خــود را نســبت به این موضوع مطرح کرده و خواهان آزادي آنها شــدیم.» او همچنیــن به دیدار دوجانبه ایران و آمریکا اشــاره کــرد: «همچــون روال گذشــته از فرصت دیــدار با آمریکایيها اســتفاده کردیم و از بعد مسائل انساني به موضوع ایرانیاني که توسط آمریکا در این کشور یا در کشــورهاي دیگر به جرم واهي همچون دور زدن تحریمها دستگیر شــدهاند، پرداختیم. اخیرا افرادي جدید از ایرانیان در کشورهاي مختلف به درخواست آمریکایيها دســتگیر شــدهاند. این مــوارد را منتقل کردیم، اعتراض کردیم و خواهان آزادي آنها شدیم.»

کاخ سفيد بيانيه ميدهد

کاخ ســفید هم با صدور بیانیهاي خواستار آزادي شهروندان آمریکایي زنداني در ایران شد و تأکید کرد در صورت آزادنشــدن آنها رئیسجمهور آماده است تا دســت به اقدامات جدید و جدي علیه ایران بزند. آنها از ایران خواستند چند شهروند آمریکایي زنداني در این کشــور را هرچه ســریعتر آزاد کند. به گزارش ایسنا، «کاخ ســفید در این بیانیه با ادعای اینکه ایران بــا زندانيکردن شــهروندان آمریکایي در خاک خود، آنهــا را گروگان ميگیرد تــا از آنها به عنوان یک ابزار سیاســي اســتفاده کند، اعلام کرد که ایران مســئول ســلامت تمامي شــهروندان آمریکایي اســت که در ایران در بازداشت به سر ميبرند». در بخشي از بیانیه کاخ ســفید آمده اســت: «ترامــپ، رئیسجمهوري آمریــکا، از ایــران ميخواهــد تا رابرت لوینســون را برگرداند و ســیامک و باقر نمــازي و همچنین دیگر شــهروندان آمریکایي بازداشتشــده در ایران را آزاد کند. رئیسجمهور ترامپ آماده اســت تا در صورتي که ایــران این شــهروندان آمریکایــي را آزاد نکند و بازنگرداند، اقدامات جدیــد و جدي را علیه ایران به کار گیرد .»

واکنش ايران به بيانيه کاخ سفيد

بهرام قاسمي، ســخنگوي وزارت امور خارجه، به این بیانیه واکنش نشان داد: «اظهارات مقامهاي کاخ ســفید مانند همیشه مصداق دخالت در امور داخلي ایران و امري غیر قابل قبول و مردود اســت». او تأکید دارد: «دســتگاه قضائي، دادگاه و قاضي در جمهوري اســلامي ایران همچون دیگر نظامهــاي دموکراتیک بهطــور کامل مســتقل بــوده و بر اســاس قوانین و مقررات داخلي کشــور و در چارچــوب اصل تفکیک قوا مســئولیت بررســي دقیق قضائي مبتني بر آیین دادرســي عادلانه هرگونه اقدام و رفتار خلاف امنیت ملي کشــور را برعهــده دارد و در چارچــوب قوانین جمهوري اسلامي ایران با اینگونه رفتارها و اقدامات برخورد ميکند ». قاســمي گفــت : «صدور بیانیههاي مداخلهجویانــه و تهدیدآمیــز از ســوي مقامــات و نهادهاي آمریکایي هیچ تأثیري در عزم و اراده سیستم قضائي کشــور براي محاکمه و مجــازات مرتکبین و ناقضین قوانین کشــور و امنیت ملي ایــران نخواهد داشت». او افزود: «بر اســاس اعلام مقامات قضائي کشــور، افرادي که در بیانیه کاخ ســفید بــه نام آنها اشاره شده است، بر اساس قوانین جمهوري اسلامي ایران داراي اتهاماتي هســتند که طبق قانون به آنها رســیدگي ميشــود. همانگونه که بارها به مقامات آمریکایــي اعلام شــده اســت، فردي به نــام رابرت لوینســون ســالها پیش به ایران سفري داشته است که پس از ترک خاک ایــران هیچگونه اطلاع جدیدي از سرنوشــت وي در اختیار جمهوري اســلامي ایران وجود نــدارد». به گفته قاســمي، اینگونه تهدیدات، ناشــي از ماهیت مداخلهجویانه و خوي سلطهطلبي دولــت آمریکاســت و ملت انقلابي ایران ســابقهاي طولاني و تجربهاي غنــي در عدم پذیرش زورگویي و مقابله با چنین رفتارهاي خصمانهای را دارد.

در تهران تصميم ميگيريم

عراقچي درباره دیدار هیئت ایراني و آمریکایي در حاشیه هشتمین نشست کمیسیون برجام در وین هم گفته است: «ما جمعبندي جلسه را به تهران منتقل ميکنیــم و ایران حق خود را براي هر نوع واکنشــي نســبت به این بدعهديها محفــوظ نگه ميدارد. او افزود: «مــا گزینههــاي مختلفي در ایــن ارتباط در دســترس داریم. برخي از این گزینهها در متن برجام اســت و برخــي از گزینههــا در دســتورات مجلس، شورايعالي امنیت ملي و مقام معظم رهبري وجود دارد و اینهــا همه ملاک ما خواهد بود. ما با توجه به منافع کشــور و حقوق خودمــان تصمیم ميگیریم و حتما نســبت به همه بدعهديها واکنش لازم را در زمان و شکل مناسب خواهیم داشت.»

همه عليه آمريكا

عراقچــي بــا بیان اینکــه در جلســه روز جمعه بحــث مفصلي نیــز درباره بحــث تحریمها صورت گرفت، گفت: «موارد نقض تعهدات از ســوي طرف مقابــل بهخصوص آمریکایيها را در این جلســه به صــورت یک به یک شــرح دادیم، مــواردي که آنها بــه تعهدات خود یا کامل عمــل نکردهاند یا با تأخیر عمل کردهاند یا مواردي که برجام از دید ما بر اساس عملکرد آنها نقض شــده است. همچنین مواردي را که فضا را تخریب کردهاند تا شرکتها و کمپانيهاي اقتصــادي از کار بــا ایــران بترســند». او تأکید دارد: «همه اعضا متفقالقــول بودند که برجام باید حفظ شــود و تعهدات از ســوي همه طرفهــا در فضاي حســن نیت و سازنده اجرا شــود». عراقچي با اشاره به گفتههاي پایاني «هلگا اشــمید»، در این نشست، گفت: «در این جمعبندي تأکید شــد که تمام طرفها باید بــه همه مفاد برجام بهطور کامل پایبند باشــند و با حســننیت و در یک فضاي سازنده تعهداتشان را انجــام دهند. جمعبنديای که در جلســه صورت گرفت، از جهت ارســال پیام قوي بــه دنیا و به تمام جوامــع اقتصادي، شــرکتها، بازرگانان و بنگاههاي اقتصادي و کســاني که ميخواهند با ایران کار کنند، یــک پیام قوي در حمایت همه اعضــا از برجام بود. درعینحال که ما تأکیــد داریم آمریکایيها در ارتباط با برجام بدعهديها و پیمانشکنيهایي داشتهاند و ما در پایان جلسه اعلام کردهایم که باید آمریکایيها به خاطر بدعهديهایشــان در اجراي تعهداتشان در برجام مسئول شناخته شوند.»

محمدجــواد ظریف، عبــاس عراقچــي و مجید تختروانچــي، از هفته گذشــته به نیویورك ســفر کردهانــد. ظریف قبل از ســفر به نیویــورک، یکي از اهداف سفرش را افشاي بدعهديهاي آمریکا درباره برجام عنوان کرده بود. او این سفر را براي شرکت در نشست توسعه پایدار سازمان ملل آغاز کرده و سعي ميکند با گفتوگوي مســتقیم با رسانههاي خارجي دیدگاه و عملکــرد ایران و رفتار متناقــض آمریکا را دربــاره برجام توضیح دهد و چنین هم ميکند. او به سراغ سیاستمداران، فعالان رسانهاي و تحلیلگران سیاسي ميرود. ظریف در طول این دیدارها از پایبندي ایــران به متــن توافق برجام گفــت و اینکه برخي از رفتارهاي آمریکا خلاف روح توافق برجام اســت. در این سفر، عراقچي و تختروانچي هم تلاش ميکنند بدعهديهاي آمریکا را درباره برجام به افکار عمومي جهان توضیح دهند و چنین ميکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.