بازتاب

Shargh - - ديپلماسي -

پاسخ روابطعمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران:

بازگشــت به درج مطلبی در ستون «الوشرق» آن روزنامــه محترم به تاریــخ 17 تیرماه 96 با عنوان «شرکت آب و فاضلاب رسیدگی کند»، مبنی بر گلایه شــهروندی درخصوص رفتار یکی از مأموران قرائت کنتور لازم میداند به اســتحضار برســاند؛ ازآنجاکه مشــخصات پرســنلی مأمور قرائت کنتور از ســوی آن مشــترک محتــرم ذکر نشــده و همچنین بهعلت گردشــیبودن مأمــوران قرائت کنتــور در محدوده آبفای منطقه 4، رســیدگی به ایــن تخلف به صورت دقیق امکانپذیر نخواهد بود؛ اما بهمنظور جلوگیری از سوءاســتفادههای احتمالی به نام مأموران قرائت کنتــور و همچنین جلوگیری از تخطــی آنان، امکان احراز هویت مأموران بهوسیله پیام کوتاه میسر است. بر این اساس مشترکان میتوانند با ارسال کد درجشده روی کارت شناسایی هولوگرامدار مأموران به سامانه 10001522 ضمن تأیید هویــت آنان، اطلاعاتی مانند نام، وظیفهای که به عهده دارند و شــرکتی که در آن مشغول خدمت هستند را دریافت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.