توقیف شناور صیادی عربستان در آبهای بوشهر

Shargh - - ديپلماسي -

ایرنا:

مدیر روابطعمومی اداره کل شــیلات استان بوشــهر گفت: نیروهــای منطقه دوم نیــروی دریایی ســپاه پاسداران یک فروند شــناور صیادی متعلق به کشور عربستان را حوالی جزیره فارسی در آبهای این استان توقیف کردند. اردشیر یاراحمدی افزود: در این شناور صیادی پنج تبعه هندی حضور داشتند که برای صید وارد آبهای مرزی جمهوری اسلامی ایران شده بودند. سرنشــینان این شناور )لنج( صیادی دستگیر و تحویل مقامهای قضائي اســتان بوشهر شدند. در ماه جاری این دومین شناور کشور عربستان است که برای صید به آبهای مرزی جمهوری اسلامی تجاوز کرده و دستگیر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.