تکرار ادعاهای بیاساس الجبیر

Shargh - - ديپلماسي -

ایسنا:

عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، در یک کنفرانس مطبوعاتی با همتــای ایتالیایی خود در رم مدعی شد: ایران حامی تروریسم است و نفرت و کینه را شــعلهور میکند. ایران در امور داخلی کشورهای منطقــه مداخله میکنــد. الجبیر در ایــن کنفرانس در پاسخ به ســؤال خبرگزاری رســمی کویت درباره بحران قطر گفت: مــا معتقدیم که این بحران باید در چارچوب شــورای همکاری )خلیج فارس( حل شود و کشورهای عربی مخالف تروریسم؛ یعنی عربستان، امارات، بحرین و مصر اصولی را مطرح کردند که همه بر ســر آنها توافق دارند. وزیر خارجه عربستان دو روز پیش نیز در نشســت خبری با همتــای بلژیکی خود ادعاهایی را علیه ایران مبنیبر تلاش برای دخالت در امور داخلی کشورهای همسایهاش مطرح کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.