توصیه ولایتي به کویت

Shargh - - ديپلماسي -

ایســنا: علیاکبر ولایتی، رئیس مرکــز تحقیقات استراتژیک، پس از دیدار با «شیه شیائو یان»، فرستاده چین در امور سوریه، در جمع خبرنگاران گفت: روابط ایران و کویت فرازوفرودهایی داشــته، اما نسبتا خوب بوده اســت. او افزود: به مصلحت کویت نیســت که تحت تأثیر ســعودیها با ایــران اینطور برخورد کند. میدانیم که آنهــا تحت تأثیر ســعودیها این کار را کردند، ولی آنها باید فشارناپذیر باشند، چراکه اگر نشان دهند نمیتوانند در برابر فشــار مقاومت کنند، طرف سعودی و آمریکایی فشارها را بیشتر میکنند. توصیه ما به کویت این است که منافع ملی خود را تحت تأثیر سعودی و دیگران قرار ندهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.