بازگشت آرام امید

Shargh - - اقتصاد - پدرام سمیعیتبریزی کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما

بورس اوراق بهادار اولین روز هفته جاری و آخرین روز از مهلت قانونی برگزاری مجامع سالانه منتهی به 30 اسفند 95 شرکتهای بورسی را در حالی پشتسر گذاشت که شاخص کل با رشد 0.63درصدی معادل 508.31واحــدی همراه شــد. در معامــلات این روز ســهامداران شــاهد بازاری مثبت بودند و کمکم به تداوم رشد آن امیدوارتر میشوند.

دیــروز در بــورس تهــران و فرابــورس بیش از یکمیلیارد و 103میلیون انواع ســهم و اوراق بهادار به ارزش پنجهزار و 548میلیارد ریال دادوســتد شد که 693میلیون سهم و حق تقدم به ارزش چهارهزار و 376میلیارد ریال آن در بورس تهران و 410میلیون انواع سهم و اوراق بهادار به ارزش هزارو 171میلیارد ریــال در بازار فرابورس جابهجا شــد. گفتنی اســت 469هزار ورقه به ارزش 463میلیارد ریال از معاملات فرابورس در بازار بدهی دستبهدست شد.

شاخص کل بورس در روز گذشته با رشد 508.31 واحــدی به عدد 80هــزار و 670.8 واحد رســید که بیشــترین تأثیر مثبــت را معامــلات «کگل» پس از بازگشــت به تابلوی معاملات بر شــاخص کل ثبت کرد. شــاخص فرابورس نیز با افزایــش 3.4واحدی بــه عدد 923.8واحد دســت یافت کــه در این بازار «زاگرس» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص فرابورس به ثبت رساند. همچنین شــاخص قیمت با افزایش 167.3واحــدی عدد 26هزار و 551واحد و شــاخص آزاد شناور با افزایش 592.51واحدی عدد 88هزار و 802.9واحد را ثبت کردند.

با توجه به آخریــن روز از مهلت قانونی برگزاری مجامع ســالانه شــرکتهای بورسی با ســال مالی منتهی به 30 اســفند 95 در روز گذشــته، بازار تحت تأثیر تقســیم ســود مجامع قرار گرفت و سبز شد. از سوی دیگر مجامع شرکتهای بزرگ ازجمله «خساپا، خودرو، وبملت، رمپنا و...» با بیشترین تنش در مقایسه با ســایر مجامع برگزار شد و سهامداران حداقل سود تقســیمی را دریافت کردند. اخبار شنیده حاکی از آن اســت که خوروییها در مجامع خود بهسختی سود شناســایی کردهاند که این موضوع بــا انتقاد نماینده ســازمان بورس و برخی از ســهامداران همراه شده است.

از سوی دیگر برخی دیگر از سهامی که به مجمع رفته بودند به بازار بازگشــتند و توانستند بر معاملات و افزایش شــاخص کل تأثیر مثبــت بگذارند. در این جریــان «فباهنر» بــا 25.02 درصد رکورد بیشــترین افزایــش قیمت را در چند ماه اخیر به ثبت رســاند و هرســهم آن به پنجهزار و 407 ریال رسید. در ادامه آن «حتایر، کگل، ســاراب، کچاد و غچین» بهترتیب با ‪7.58 ،12.71،12.9 ،17.93‬ و پنج درصد در فهرست بیشترین افزایش قیمت در بورس تهران را رقم زدند. در ســوی دیگر بازار «کدما» با 4.62درصد بیشــترین کاهش قیمت را تجربه کرد.

در ایــن معاملات «مــدارن» پربینندهترین ســهم بــورس تهــران و «ارفع» نیز بیشــترین بازدیــد را در فرابورس رقم زد. «پرداخت» همچون روز چهارشنبه بیشــترین تقاضای خرید و «ســخزر» بازهم بیشترین تقاضای فروش را رقم زدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.