2 صهزایراشنادوراعراقني د صي مرسدگلاهحهاي خدوزرس تاشبانهرو صيا آنبهزاييداي یمريكانندن

Shargh - - اقتصاد -

شــرق: «حدود دو هزار شــناور عراقی شبانهروزي در آبها و صیدگاههای اســتان خوزســتان صیادی میکننــد بیآنکــه مســئولان اســتانی بداننــد چه کســی مجوز آنها را صادر کرده اســت». این را علی دانشمهــر، معــاون صیــد و ماهیگیــری اداره کل شــیلات خوزستان ميگوید، اما نکته جالب آن است که در پیگیريهاي «شرق» مشخص شد اصولا ورود شــناورهاي عراقي به ایــران، بدون مجــوز صورت ميگیــرد و به دلیــل حجم بالاي نفــوذ به آبهاي ایران، امکان برخورد کافي با آنها وجود ندارد. حتي خبر رســیده که برخــي از شــناورهاي عراقي بعضا مســلحانه در اروندرود حضور یافته و با شناورهاي صیادي و تجاري ایران درگیري فیزیکي پیدا ميکنند.

صيد شبانه عراقيها

دانشمهــر در گفتوگو با ایلنا با گله از شــرایط موجــود گفته: نزدیــک به دو هزار شــناور عراقی با صیــد در صیدگاههای خوزســتان منابــع آبی ایران را بــا تهدیــدي جدی روبــهرو خواهد کــرد. این در حالی است که تعداد شــناورهای خوزستانی در این صیدگاهها به 500 دستگاه هم نمیرسد. باید به این نکته نیز اشــاره کنیم که صیادان عراقی حتی هنگام شب هم صید خود را متوقف نمیکنند.

این مقام مسئول با اشــاره به وضعیت معیشتی صیــادان خوزســتانی گفــت: صیادان خوزســتاني وضعیت درآمدی مناســبی ندارند، بــه همین دلیل ورود دولــت برای جلوگیــری از فعالیــت صیادان عراقی امری جدی محسوب میشود.

دانشمهــر همچنین با انتقــاد از عملکرد یگان حفاظــت دریایی گفــت: یگان حفاظــت دریایی در بررســی و کنتــرل صیدگاهها عملکــرد قابل قبولی ندارد زیرا اغلب آنها ســالهای پایانی خدمت خود را میگذرانند و حتی ســوختی ندارند که بتوانند به مناطق دریایی سرکشی کنند.

سازمان متولي صيادي در عراق وجود ندارد

غلامرضا دهقاني، مدیرعامل اتحادیه تعاونيهاي صیادي خوزســتان با تأیید این موضوع به «شــرق» ميگوید: چند بار اســتانداري خوزستان با استانداري بصــره نشســت برگزار کــرد، اما آنها عنــوان کردند ســازماني بهعنوان متولي شــناورها در عراق وجود ندارد. این شناورها حتي با توجه به اینکه صیدگاهها در خوزستان بسیار معدود است، با روشهاي بسیار مخــرب و بدون قید و بند به قانــون و پروتکل، وارد صیدگاهها شــده و به کار خــود ميپردازند. نظارتي هم از ســوي کشــور همســایه در این زمینه صورت نميگیرد.

دهقاني با اشــاره به اینکه صید بيرویه عراقيها بــه زیســتگاههاي آبــي ما آســیب ميزنــد، ادامه ميدهد: این روند فقط مختص به اروندرود نیســت و در صیدگاههاي خورموسي و ابوسیف هم مشاهده ميشــود. این در حالي اســت که این مناطق کاملا قلمروي آبي ایران است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونيهاي صیادي خوزستان با اشــاره به اینکه صیدگاه عــراق به نام خورعبدالله بســیار کوچك اســت، تصریح ميکند: محدوده آبي عراقيها حدودا یكپنجم صیدگاهها و زیستگاههاي خوزستان و یكدهم این مناطق در بوشهر است. به همین دلیل آنها پا را از محدوده خود فراتر گذاشته و به صیدگاهها و زیستگاههاي خوزستان ورود ميکنند.

به گفته او، صیــادان عراقي بهصورت غیرقانوني وارد صیدگاههــاي ایران ميشــوند، عــلاوه بر اینکه چون نظارتي از کشــور همســایه صورت نميگیرد، هم نوع شناورها هم نوع ادواتي که به کار ميگیرند، ادوات نامناسب و مخربي است.

او ادامه ميدهد: تدابیــري که براي حفظ منابع آبــزي اتخاذ ميکنیــم، اکنون مورد انتقــاد صیادان ایراني قرار گرفته اســت. این امر سبب شده صیادان ایراني شــاکي باشــند که مــا محروم ميشــویم و عراقيهــا به راحتــي در آبها صیــد ميکنند و به منابع آســیب ميزنند. این البته محدود به موضوع صید نیســت و امنیت را هم دچار مشــکل ميکند. به همین خاطر ســال به ســال آمار صید خوزستان کاهش ميیابد.

شناورهاي عراقي مهارناپذیرند

دهقاني در پاسخ به این پرسش که آیا برخوردي از ســوي مســئولان در این زمینه صورت ميگیرد یا خیــر، ميگوید: برخورد صورت ميگیرد اما بهراحتي نميتــوان جلــوي ایــن تعداد بــالا را گرفــت، زیرا عراقيها با مشــکل معیشت مواجهاند و باز هم به آبهاي ایران ورود ميکنند.

او با بیان اینکه شــناورهاي عراقي مهارناپذیرند، ادامه ميدهد: یگان دریاباني ایران و همچنین سپاه در منطقه حضور مقتدري دارد، اما تعداد شناورهاي عراقي بالاســت و هرچقدر برخورد کنند، از آنجا که عراقيها از نظر معیشــتي مشکل دارند، باز هم وارد آبهاي ما ميشوند.

مدیرعامــل اتحادیــه تعاونيهــاي صیــادي خوزســتان تأکید ميکند این اقدام عراقيها، امنیت آبــراه بینالمللي اروند را هم دچار مشــکل کرده و تردد شناورهاي تجاري را هم به خطر مياندازد.

درگيري مسلحانه در اروندكنار

دهقانــي در بیان علت این رخداد تصریح ميکند: عــرض رودخانه کم اســت )حــدود 200 متــر(. اگر شــناورهاي عراقي در آب تور پهن کنند، کل مسیر را ميگیرند و شناور دیگري نميتواند از آن منطقه عبور کند. از آنجــا که برخي از عراقيهاي یاغي، مســلح در آبهــا حضــور پیــدا ميکنند، وقتي شــناورهاي تجــاري از کنار آنها رد شــده و به تــور آنها برخورد ميکننــد، درگیــري رخ داده و برخــورد مســلحانه صــورت ميگیــرد. او البته تأکید ميکند: چند ســال قبل، حتي کشته هم داشــتیم، اما در سنوات اخیر با وجود درگیري فیزیکي، کشــته نداشتیم، اما همچنان برخي از شــناورهاي عراقي مســلح وارد ميشوند و آبراه را ميبندند. این مقام مســئول با اشاره به ایجاد رقابت منفي بین شــناورهاي ایراني، ادامه ميدهد: آنها به ایــن جریان منتقد هســتند و ميگویند ما در فصل ممنوعیت از صید محروم ميشــویم، اما کشور همسایه رعایت نميکند و ما میدان را خالي ميکنیم. با توجه به اینکه ســبد درآمدي صیادان ما تحتتأثیر قرار ميگیــرد، حتي جذابیت صیادي در خوزســتان بهعنوان صیاديترین استان کشور هم از بین ميرود.

اســتفاده هــرروزه از روشهــاي مخرب ازســوي عراقيها

یعقــوب دَوَجــي، مدیرعامل اتحادیه سراســري تعاونيهاي صیادي ایران، نیز در گفتوگو با «شرق» با اشــاره به صیــدگاه اروندکنار ميگویــد: صیدگاه اروندکنار بین ایران و عراق مشــترك است. ازآنجاکه ضوابط شــیلات ایران به مراتب از ضوابط شــیلات عراق بالاتر است، صیادان ایراني در زمان تخمریزي شــرایط را رعایــت ميکنند و به دریــا نميروند؛ اما طرف مقابل ایــن ضوابط را رعایت نميکند و همین امر موجب نگراني صیادان ایراني شده است.

او ميافزاید: صیادان عراقي از روشهاي مخربي مانند روش تِرال استفاده ميکنند که براي ذخایر آبي ایجاد مشــکل ميکند. این مقام مســئول با اشاره به اینکــه عرض اروندکنار کم اســت، ميگوید: با اینکه بیــن ایــران و عــراق در اروندکنار، مرزبنــدي وجود دارد؛ اما به واســطه فاصله اندك، صیادان دو طرف همدیگر را ميبینند. صیادان ایران شــاهد هســتند که در این وضعیت ایــران ضوابط را رعایت ميکند؛ امــا عراقيها نه. این اتفاق همیشــه موجب نگراني صیادان طرف ایراني بوده است.

2 كشور مشكل را قاطعانه حل كنند

دوجي بــا تأکید بر اینکه دســتگاه حاکمیتي باید وارد عمل شــود، ميافزاید: البته دستگاه حاکمیتي بارها در این زمینه ورود کرده و جلســاتي را با کشور همسایه برگزار کرده است.

در واقع گفتوگوهاي زیــادي صورت گرفته؛ اما صیادان عراقي آنطور که باید رعایت نميکنند. این در حالي است که دو دولت باید قاطعانه این مشکل را حــل کنند؛ اما با وجود پذیــرش مقامهاي عراقي، نظارت کافي از سوي آنها انجام نميگیرد.

او ادامه ميدهد: در زمانهاي ممنوعه، صیادان صید را تعطیل ميکنند تا بازســازي ذخایر داشــته باشــیم؛ اما طرف مقابل در روز روشــن به این نکته بيتوجهي ميکند و در فصول ممنوعه هم به صید ميپردازد.

سیســتم نظارتي در عراق اگــر قويتر عمل کند، ميتوانــد با این پدیــده مقابله کند. آنهــا باید روي فرهنگســازي ایــن موضــوع در عــراق کار کنند تا صیادان عراقي از روشهاي مخرب اســتفاده نکرده و استانداردهاي صید را رعایت کنند.

او با اشــاره به انتقاد معاون صیــد و ماهیگیری اداره کل شیلات خوزســتان به نبود نظارت کافي از ســوي یگان حفاظت دریایی، ميگوید: آمار کشفیات و برخــورد گشــتهاي دریایــي زیاد اســت. اکنون گشتهاي حفاظت منابع، شهدا و مجروحان زیادي دارند. اینطور نیست که از منابع محافظت نکنند. ما نميتوانیم زحمات آنها را نادیده بگیریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.