مصائب تفكیک راه از شهرسازی

Shargh - - اقتصاد -

بهعنوان مثال، ساختوســاز در حریم گســلهای شــهری، ساختوســاز در تراز ارتفاعــی بالاتر از حد تعیینشده، برجسازیها و بلندمرتبهسازیها در معابر تنگ، آیا به دلیل عدم تفکیک وزارت راه و شهرســازی اســت یا به دلیل نقص قوانین یا اساسا نبود قوانین و کوتاهبودن دســت وزارت در اعمال مبانی شهرسازی پایدار؟ مجددا یادآوری میکنم که توســعه ناموزون شــهری روندی مســتمر بوده کــه از ابتــداي تکوین شهرنشینی در ایران تاکنون شاهد آن بودهایم و مجددا باید یادآور شــد کــه بالاترین نرخ توســعه ناموزون و شتابزده شــهری بهعنوان مثال در کلانشهر تهران، اتفاقا در دورهای رقم زده شــد که دو حوزه مســکن و شهرســازی و حملونقل جدا بودند. از موارد مذکور که بگذریم، برهان ســادهتری نیز شــاید در مخالفت بــا لایحه تفکیک وزارت راه و شهرســازی، بهتر کارگر افتد. این برهان، برهان تعمیم فرضیه به کل سیستم است. به بیان فلسفی فرضیه باید جهانشمول باشد. با این نگاه، مناســب است اســتدلال وجود مشکل در حوزه مسکن و تحتالشعاع قرارگرفتن توسعه شهری در مقابل حملونقل را به سایر دستگاهها هم تعمیم دهیم. بهعنوان مثال طبق گفته معاون اول ریاســت محترم جمهوری، یکی از دو اَبَرچالش کشــور، بحران آب است. مشکل آب در کشــور بسیار گسترده و حاد است و قطعا از مشکل مسکن هم حساستر و از نظر امنیت اجتماعی هم مقولهای غیرقابلاغماض. شاید بتوان با مشــکل مسکن ســاخت و با مشکل توسعه بیرویه شهری کنار آمد، ولی امکانناپذیر است که با مشــکل آب بتوان کنار آمد. اگر ادله و توجیه موافقان لایحه تفکیک را ساری و جاری بدانیم، به طریق اولی و در ابتدا باید طرح تفکیک وزارت نیرو را به دو وزارت برق و وزارت آب مورد تعمق قرار داد. همچنین است درباره وزارت نفت و تفکیک آن به وزارت نفت، وزارت گاز و وزارت پتروشــیمی و نیز وزارت جهاد کشاورزی و... پرواضح اســت که منطق چنین رویکردی درست نیســت وگرنه باید به تعداد مشــکلاتمان، وزارتخانه تشکیل دهیم.

*عضو هیئتعلمــی مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.