دفاع رئیسجمهور از قرارداد توتال

Shargh - - اقتصاد -

ایسنا:

ســخنگوی فراکسیون مســتقلین مجلس شورای اســلامی با اشاره به نشست هیئترئیسه این فراکســیون با رئیسجمهور گفت حسن روحانی در این دیدار از قرارداد توتال دفاع کرده است.

مهرداد لاهوتی اظهار کرد: جلســه هیئترئیسه فراکســیون مســتقلین شــنبه برگزار شــد و اعضای فراکسیون نقطه نظرات خود را درباره کابینه مطرح کردند.

وی افزود: آقای روحانی در این نشســت از تغییر 50درصــدی کابینــه در دولت دوازدهــم خبر داد و گفــت حضور بانوان در کابینــه دوازدهم پررنگتر از قبل خواهد بود.

این نماینده مجلس با اشاره به طرح موضوعاتی درخصــوص بانکهــا، صندوقهای بازنشســتگی، بــیکاری و ســرمایهگذاری خارجی در این جلســه یادآور شد: آقای روحانی همچنین گفتند درخصوص قــرارداد توتال با افــراد صاحبنظر و کارشناســان اقتصادی مشــورت شده و ایشــان از این قرارداد در راســتای ســرمایهگذاریهای خارجی کشــور دفاع کردند و ما هم معتقدیم حرف ایشــان درست است؛ همچنــان که در برنامه ششــم عدد ســرمایهگذاری خارجی مشخص شده است.

لاهوتی اضافه کرد: اعضای فراکسیون مستقلین همچنیــن در این جلســه عنــوان کردنــد که همه جریانــات سیاســی در پیروزی آقــای روحانی نقش داشتهاند و درست نیست که فقط یک جریان درباره کابینه از ایشان مطالبهگری داشته باشد. تأکید ما این بود که آقــای روحانی به عنــوان بنیانگذار فرهنگ اعتدالی این مشــی را در دولت دوازدهم و تشــکیل کابینه نیز ملاک عمل قرار دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.