بازنشستگان؛ زیادی نیستند

Shargh - - اقتصاد -

4- یکــی از خواســتههای بحق بازنشســتگان، اســتفاده از تجربیــات گرانقدر آنــان و بهکارگیری فرزندان آنها اســت. میتــوان ترتیباتــی اتخاذ کرد کــه فرزندان بازنشســتگان در بنگاههــای اقتصادی زیرمجموعــه صنــدوق بازنشســتگی، نظیــر بانک صادرات، کفش ملی، شــرکت بازار گســتر پگاه و... اولویت جذب داشته باشند.

نکته آخر اینکه در محافل سیاســی و اجتماعی، صاحبنظران ســه نــوع تهدید بحــران آب، محیط زیســت و صندوقهای بازنشستگی را در زمان فعلی بهصورت مرتب بیان میکنند. جامعه بازنشســتگان تــداوم مدیریت و سیاســتهای فعلــی وزارت رفاه را باعــث عبور کشــور از بحرانهــای صندوقهای بازنشســتگی میداند که درحالحاضــر، برنامههای مدونی برای آنها تدارک دیده شــده اســت. امید آن میرود که بتوان با ثبات مدیریتی از ســوی مدیرانی از جنس جامعه کارگری و بازنشستگان، دغدغههای آنان را رفع کرد.

*رئیس هیئترئیسه کانونهای بازنشستگی کشوری استان فارس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.