چالش صداقت در انتخابات نظام پزشكي

Shargh - - اقتصاد -

- میزان کاهش فاحش مشارکت پزشکان در مقایسه با انتخابات گذشــته و آنچــه را از ایــن انتخابات با اوضاع کشور میشــد انتظار داشت، میتوان حدس زد. - در جــو موجود، گفتوگو، تردیــد و بحث در میان پزشــکان ادامه خواهد یافت و نظام پزشکي برآمده، آنطور که باید، مقتدر نخواهد بود. - اطمینــان به سیســتم اجرائی کشــور و تعهدات مسئولان بهویژه در نظر جوانان، سست خواهد شد.

پزشــکان بیش از هــر صنفي قادر هســتند بروز عوارض ناخواســته را بپذیرند؛ اما بیش از آن، نحوه برخورد با عوارض را ارزیابی میکنند. بنابراین انتظار ميرود مسئولان اعم از مســئولان وزارت بهداشت، هیئت نظارت و بهخصوص هیئتمدیرهاي که برایند این انتخابات اســت، در جلب اعتماد همکاران خود تدابیر مناســبي بیندیشند، بهویژه که این هیئتمدیره در برابــر اولیــن چالــش خــود در حفــظ حقــوق پایمالشده بخشي از اعضای سازمان قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.