واکنش شكوریراد به پیشنهاد قالیباف

Shargh - - اقتصاد -

ایلنا:

علــی شــکوریراد، دبیرکل حــزب اتحاد ملت ایران، در واکنش به نامه سرگشــاده محمدباقر قالیبــاف خطاب به جریان اصولگرایی که پیشــنهاد نواصولگرایی را مطرح کرد، در توییتر خود نوشــت: نواصولگرایی یعنی جذب حامی و هوادار با هر نوع باور و هر نوع سبک زندگی؛ یعنی هر شکل و هر جور میخواهی باش؛ اما فقط با ما باش و به ما رأى بده!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.