3 افتخار براي افق کوروش

Shargh - - اقتصاد -

فروشــگاه زنجیرهاي کوروش سه «افتخار» آفرید؛ یکي مدیرعاملش که جایزه ملي «ســرآمدان اقتصاد ایران و نخبگان اقتصادي» را کســب کرد و دو افتخار )یک نشان و یک جایزه( هم نصیب فروشگاه شد.

جايزه ملي به مديرعامل کوروش

جایــزه ملي ســرآمدان اقتصاد ایــران و نخبگان اقتصادي در شــانزدهمین اجلاس سرآمدان اقتصاد ایــران و بزرگتریــن ضیافت مشــترک مدیــران برتر حوزه تولیــد، خدمات و صادرات ایــران، به مهندس امیرخســرو فخریان، مدیرعامل فروشــگاه زنجیرهاي افق کوروش، اهدا شــد. در ایــن اجلاس که با حضور مقاماتي از نهاد ریاستجمهوري، نمایندگان مجلس شوراي اســلامي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت صنعت، معــدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایي، مدیران نظام بانکي کشــور و مدیران صنایع تولیدي و خدماتــي در مرکز همایشهاي بینالمللي ســازمان صداوسیماي جمهوري اسلامي ایران برگزار شــد، از برترین نخبگان اقتصــاد تجلیل به عمل آمد. در بخش ویژه این اجلاس براي نخســتین بار مراسم اهداي جایزه ملي ســرآمدان اقتصاد ایران و نخبگان اقتصادي به برترین مدیران فروشــگاههاي زنجیرهاي و صنایــع تولیــدي و خدماتي برگزار شــد و مهندس امیرخسرو فخریان، مدیرعامل فروشگاه زنجیرهاي افق کوروش، به عنوان مدیر برتر فروشگاههاي زنجیرهاي کشور، شایسته دریافت «جایزه ملي سرآمدان اقتصاد ایران و نخبگان اقتصادي » شناخته شد.

يک نشان و يک جايزه آلماني براي کوروش

فروشگاه زنجیرهاي افق کوروش نشان زرین برترین و معتبرترین فروشگاه زنجیرهاي در عرضه محصولات با کیفیــت و همچنین جایــزه بینالمللي شــهرت و محبوبیت در خدمات فروشگاههاي زنجیرهاي از سوي کشــور آلمان را به خــود اختصــاص داد. به گزارش روابطعمومــي، فروشــگاه زنجیرهاي افــق کوروش با توجه به دســتاوردها و ســوابق موفــق در عرضه محصــولات باکیفیت و حمایــت از تولیدات داخلي و ایجاد اشــتغال، موفق به دریافت نشان زرین برترین و معتبرترین فروشــگاه زنجیرهاي در عرضه محصولات باکیفیت شد.در شانزدهمین اجلاس سرآمدان اقتصاد ایران که با هدف معرفي دستاوردها و عملکرد مطلوب شرکتهاي پیشرو در اقتصاد کشور و بررسي راهکارهاي انتقــال تجارب موفــق آنان به دیگــر مجموعهها در مســیر رشد و توسعه برگزار شــد، فروشگاه زنجیرهاي افق کــوروش موفق به دریافت نشــان زرین برترین و معتبرترین فروشــگاه زنجیرهاي در عرضه محصولات باکیفیت شــد.همچنین در این اجــلاس که با حضور مقاماتي از نهاد ریاستجمهوري، نمایندگان مجلس شــوراي اســلامي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت صنعت، معدن و تجــارت، وزارت امور اقتصاد و دارایي، مدیران نظام بانکي کشــور و مدیران صنایع تولیدي و خدماتي در مرکــز همایشهاي بینالمللي سازمان صداوســیماي جمهوري اسلامي ایران برگزار شــد، فروشــگاه زنجیرهاي افــق کوروش توانســت اســتاندارد و جایــزه بینالمللي شــهرت و محبوبیت ‪Popularity chain store Awards(‬ ) در خدمــات فروشــگاههاي زنجیــرهاي را از ســوي کشــور آلمان دریافت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.