نميخواستیم اولین شرکت خارجي حاضر در ايران باشیم

Shargh - - اقتصاد -

تسنيم:

مدیرعامل شــرکت اني ایتالیا در پاسخ به این پرسش که با توجه به قرارداد تازه امضاشده میان توتال و ایران براي توسعه بزرگترین میدان گازي این کشــور، چه چیزي مانع اقدام مشابه شرکت اني براي ورود به بازار ایران ميشــود، گفت: «ما خوشــحالیم که توتال در ایران اســت. ما براي اینکه اولین شرکت )حاضر در ایران( باشــیم، رقابــت نميکنیم. ما براي 15 سال تنها شــرکت )خارجي( فعال در ایران بودیم و هنوز هم در آنجا حضور داریم.» دســکالزي درباره قرارداد شــرکت توتال با ایران گفت: خوشحالیم که توتال در ایران است.به گفته او، شرایط فعلي شرایط دشــواري براي بازار نفت است. وضعیت ژئوپلیتیک حساسي بر کشــورهاي تولیدکننده نفت حاکم است و ســایه نفت شــیل آمریکا بر بازار سنگیني ميکند. به گفته مدیرعامل شــرکت اني ایتالیا، این وضعیت بيقاعــده و قانــون حاکــم بر بــازار نفــت موجب ازدســترفتن 470 هــزار فرصت شــغلي در بخش انرژي شــده و میلیونها نفر را به فقر کشانده است. اني یــك ماه و نیم پیش موافقتنامهاي با شــرکت ملي نفت ایران براي توســعه میادین نفتي دارخوین و گازي کیش منعقد کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.