اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره حجم قاچاق کالا

Shargh - - اقتصاد -

وزارت اطلاعات اطلاعیــهای درخصوص آمار مربوط به حجم قاچاق سالانه کالا در کشور منتشر کرد. به گزارش روابط عمومــی وزارت اطلاعات، بــه دنبال انتشــار برخی اظهارنظرهــا و اخبار در رســانههای گروهی مبنی بر تفاوت دیدگاه وزارت اطلاعات با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره برآورد حجم قاچاق ســالانه کالا در کشور، بدین وسیله اعلام میدارد که وفق ماده 3 قانون مبــارزه با قاچــاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات یکی از اعضای اصلی ســتاد و عضو فعال کارگروههای مختلف تشکیلشــده ذیل مــاده 4 قانون مزبور از جمله کارگروه برآورد حجم قاچاق میباشد و در فراینــد جمعآوری اطلاعات پایــه و برآورد حجم قاچاق ســالانه کشور وفق دســتورالعمل اجرائی مــاده 16 قانــون مزبور، حضور مؤثر داشــته و در این ارتباط نظری متفاوت از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.