توضیح و پوزش

Shargh - - اقتصاد -

گروه اقتصاد «شــرق» آخرین روز کاری مطبوعات در هفته گذشــته میزگردی با حضــور محمد مالجو، اقتصاددان، علی خدایی، نماینده کارگری و علاءالدین ازوجی، مشــاور وزیر و مدیرکل دفتر سیاســتگذاری و توسعه اشــتغال در نقد طرحهای اشتغالی وزارت کار برگزار کرد. در روز بعد، ســه یادداشــت از فعالان و متخصصــان حوزه کارگــری در نقد ایــن طرح در صفحههــای پنج و 15 کار شــد. ازآنجاکه احســاس کردیم جــای مدافعان ایــن طرح در میــان مطالب منتشرشده خالی اســت و همچنین زمان کافی برای انجــام مصاحبه از ســوی همــکاران گــروه اقتصاد وجود نداشــت، ازاینرو بر آن شــدیم تــا در کنار این یادداشــتهای انتقادی، گفتوگوی محسن ایزدخواه را که پیشتر در روزنامه وقایعاتفاقیه منتشر شده بود، بازنشر کنیم. در این میان، منبع مصاحبه سهوا منتشر نشد که به همین دلیل از همکاران عزیز در این روزنامه و خوانندگان محترم عذرخواهی میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.