توضیحات تازه زنگنه درباره قرارداد توتال

Shargh - - اقتصاد -

ایرنا:

مشــکلی در اجــرای این قــرارداد برای توســعه فــاز 11 پــارس جنوبــی وجود نــدارد و پرداختهــای آنهــا، وارد سیســتم مالــی ایران نميشــود.بیژن زنگنه دربــاره مــراودات بانکي قرارداد با شــرکت توتال فرانســه و سایر اعضاي کنسرســیوم بینالمللي فاز 11 پــارس جنوبي، به خبرنگار ایرنا گفت: توتال و اعضاي کنسرســیوم، پرداختهاي خود را به پیمانکاران بدون مشــکل انجام خواهند داد.وزیر نفت افزود: پرداختهاي آنها، اصلا وارد سیستم مالي ایران نميشود که با مشکل مواجه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.