رئی سِ میسخنیوماجلهسیدهمم دزرگنفگتونگوب ها«:» بشرمقاند

Shargh - - سياست -

چه خبر از رایزنیها درباره کابینه آینده؟

اطلاعات دقیقی نداریم. تکوتوک، مثلا آقای واعظی را میگویند رئیــس دفتر میشــود و نهاوندیان که گویا گزینه وزارت اقتصاد اســت. میگوینــد واعظی بهعنوان رئیس دفتر رئیسجمهور قطعی شده است. درباره وزیر کشور و اطلاعات میگویند ماندنشان قطعی شده است؛ یعنی آقای رحمانیفضلی و علوی.

اصلاحطلبــان نقدی به ابقــای رحمانیفضلی ندارند؟

اصلاحطلبان ممکن است نقد داشته باشند اما آقای رئیسجمهور که اصلاحطلب نیست. ما حمایت کردیم و حمایت میکنیم، یعنی چارهای جزء این نداریم. شنیدم که آقای رحمانیفضلی ماندگار شــده است. در خبرها دیدیم که یک نظرسنجی از اعضای فراکسیون شده است ولــی وزرای موجود خیلی نمره نگرفتهاند. پنج، شــش وزیر نمره قابلقبولی نگرفتهاند، بعضی از وزرا ضعیف و برخی خیلی ضعیف بودند. ما تصمیم گرفتیم به وزرایی که نمره منفی گرفتهاند، مصلحتــی رأی ندهیم. به هر شکل حضور رحمانیفضلی در کابینه آینده به مصلحت اصلاحطلبی نیســت اما تصمیم نهایی را شخص حسن روحانی خواهد گرفت.

شــایعهای وجود دارد مبنی بــر اینکه احتمال دارد آقای زنگنه در دولت بعد نباشــد؛ این را شــما شنیدهاید؟

مطرح است.

چقدر جدی است؟

اولویت ما این اســت که آقای زنگنــه بهخاطر بعد خارجــی و بینالمللی، بماند. خود آقــای زنگنه خیلی تمایل به ماندن ندارد.

آقای زنگنه بشخصه علاقهای به ماندن ندارند یا به علت فشارها تمایلی به ماندن ندارند؟

خود زنگنه نمیخواهد بماند. بهخاطر فشارهایی که از اینسو و آنسو بر او آمده است. نه اینکه بگویند نباشد؛ مطمئن باشید اگر زنگنه بیاید، در مجلس رأی خوبی میآورد. ولی فشــار روی زنگنه در این چهار ســال زیاد بود. حالا نمیدانم پشت پرده فشارهایی که به ایشــان میآید، چیست و نمیتوانم بازش کنم چون اطلاعی ندارم و صرفا تحلیل شــخصی است. فکر میکنم کــه نهایتا زنگنه میمانــد. خود من از ایشــان پرســیدم، خیلی جواب قاطعی برای ماندن نداد، ولی من بــا خیلی از دوســتان اصلاحطلب و طرفدار دولت که صحبت میکنم، به دلایل مختلفی نگراناند از اینکه وزیر نفت تغییر کند. به نظرم زنگنه میماند. اما ایشان را خیلی اذیت کردند. تا جایی که از دستشان برآمد. در کشورهای دیگر نیروهایی مانند زنگنه را ارج مینهند و اینجا مدام انرژیشــان را به خاطر درگیریها با این و آن هدر میدهند.

نامه 217 امضایــی نمایندگان در تأیید زنگنه چه معنایی دارد؟

به هر شــکل آقــای زنگنه باید بداند کــه نمایندگان قدردان تلاش او در بهثمررســاندن و توسعه حوزه نفت و گاز کشور هســتند. از اینها گذشته بهثمرنرسیدن طرح ســهفوریت دلواپسها با توتال در مجلس نشان داد که اتفاقا مخالفان پایگاه چندانی نداشــته و در عوض رأی مساعد 2۱7 نماینده با زنگنه است.

محور نامه حمایت از زنگنه چه بود؟

بیشــتر جنبه بینالمللی داشت و شکستن تحریمها ]بود[ که ما اگر یادتان باشد، تشکری کردیم درباره سهمیه اوپک که درباره همین حوزه خارجی-بینالمللی بود.

برخــی اصولگراها بحث از حضــور آقای باهنر میکنند، بهنظر شما آیا حسن روحانی بنا دارد تا این حد به اصولگرایان امتیاز بدهد؟

نه، خیلی خبر جدیاي نیســت. در حد وزیر حتی شــایعهاش هم نیســت. آقای باهنر یک اصولگرای

معتدل اســت اما نه اینکه اینقدر مواضعش به ما نزدیک شــده باشــد که بخواهد در کابینه باشد. من بعید میدانم. ولی ببینید بهعنــوان یک نماینده که با دوستان اینطرف و آنطرف صحبت میکنم؛ قرار نبوده که ما فهرســت بدهیم. ولی از زمانی که آقای موسوی نخستوزیر بود و من نماینده مجلس بودم، خود آقای موســوی قبل از بســتن فهرست میآمد و با مجلــس تعامل میکــرد. بــا نمایندههایی که همسو بودند. ]نخستوزیر[ میآمدند حرفهایشان را میزدند و نمایندگان ســؤال میپرســیدند )سؤال غیررسمی(، حتی در صحن مجلس هم نبود ]بلکه[ در جایی دیگر مثلا ]جلســههای[ صــد نفر، ۹0 نفر. حتی آن زمان فراکسیونی نبود، چپ و راست مطرح بود. راســتها اینکار را میکردند مــا هم بهعنوان نمایندگان خط امام آنموقع )چپ( سؤال میکردیم و جواب میدادند. حتــی ما رأی هم میگرفتیم. اگر مــا رأی تمایل میدادیم، مهندس موســوی در نظر میگرفت، البته نــه اینکه آن را صددرصد اجرا کند. آن موقع، مجلس دوم خیلی مجلس متعادلی بود و ]آقای موسوی[ میدانستند که با یک موضعگیری ما به نفع هر یک از جناحها آن گزینه رأی میآورد.

شما گفتید آقای روحانی یک گزینه اصلاحطلب نبوده اســت و آقای رحمانیفضلی اگر بیایند، گزینه ایشان است. مواضع فراکسیون امید درباره شخصی مثل آقای رحمانیفضلی چیست؟

نمیتوانم مواضع فراکسیون را بگویم.

نظر شخص شما چطور؟

با صحبتهایی که میشود، ]میتوان حدس زد[ بعضی از اعضای فراکسیون به آقای رحمانیفضلی رأی نمیدهنــد. بعضا هــم اســتدلال میکنند که ایشان انتخابات برگزار کرده است و در مجموع نمره مثبت نمیدهند. اینجور نیست که بگوییم دوستان ]فراکســیون امید[ برای رأیگیری یکجا رأی بدهند. منتها یک مســئله هســت؛ اگر فهرســت قابلقبول فراکسیون امید را به مجلس ارائه کنند، ممکن است یکســری چشمپوشیها شــود و به فهرست نهایی رأی داده شود. این در صورتی است که معدل وزراي فهرســت پذیرفتني باشــد. معــدل ]وزرای[ دولت فعلی منفی است. زیر نمره قبولی است. اگر بخواهد چنین کابینهای معرفی شــود، خود من بهعنوان یک نماینده اصلاحطلب قطعا رأی نخواهم داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.