دوست نداشتیم روحانی رأی بیاورد

Shargh - - سياست -

محمدحســن نجمی: فراکسیون ولایی مجلس که چندی پیش رســما اعلام موجودیت کرد، کمیتهای برای تعامل با رئیسجمهــوری درباره انتخاب کابینه تشــکیل داده است. کمیتهای متشکل از 15 نفر از نمایندگان عضو این فراکســیون اصولگرا، فراکسیونی که دوز اصولگرایی آنها بهمراتب از فراکسیون مســتقلین )نزدیک به لاریجانی( بیشتر اســت. حمیدرضا حاجیبابایی، رئیس فراکسیون نماینــدگان ولایی، از دیدار امروز اعضــای این کمیته با رئیسجمهــوری خبر داده اســت. او همچنین به مهر گفته در این جلسه 15 شاخص به رئیسجمهوری منتقل خواهد شد. حاجیبابایی همچنین به شرق میگوید این فراکسیون دنبال سهمخواهی از رئیسجمهوری در کابینه نیســت؛ اما او درعینحال درباره مواضع سیاسی وزرای معرفیشــده میگوید که نباید حاشیهساز باشد. مشروح گفتوگو با حمیدرضــا حاجیبابایی ، نماینده همدان، در ادامه میآید.

فراکســیون ولایی برای تعامل با رئیسجمهوری درباره کابینــه کمیته تعامل تشــکیل داده، با توجه به اینکــه فراکســیون شــما در انتخابــات رقیب رئیسجمهوری بود، انگیزهتان از تشــکیل این کمیته چیست؟

اینهــا نماینــده مجلــس هســتند. انتخــاب وزیر با رئیسجمهوری و مجلس اســت و اینجا مجبورند باهم باشند.

خب خاستگاه دو طیف با هم فرق دارد؛ خاستگاه رأی روحانی لااقل در مجلس، فراکسیون امید است و خاستگاه فراکسیون شما چیز دیگری.

یعنــی میخواهید بگویید فراکســیون ما اصلا هیچ کاری نداشته باشد؟

نــه؛ اما بحــث تعامــل فراکســیون شــما با رئیسجمهــوری، نوعــی ســهمخواهی را به ذهن میآورد.

چرا سهمخواهی؟ ما اصلا سهم نمیخواهیم.

خب شــما در انتخابات، رقیــب رئیسجمهوری بودید.

بله، ما رقیبش بودیم و دوســت هم نداشتیم که رأی بیاورد. اما بعدش چه؟

پس انگیزهتان از تشکیل این کمیته چیست؟

انگیزه ما این است که نماینده مجلس هستیم. ۱20، ۱30 نمایندهایم. مردم توقعاتی از ما دارند. دوست داریم حالا که آقای روحانی انتخاب شد، پرقدرت کار کند. اینکه کسی به کسی رأی نداده، رقابت بوده، ولی حالا که کسی رأی آورده، بایــد همــه کمکش کنیم.

کمیته تعامل فراکسیون ولایی با دولت، دقیقا دنبال چیست؟

دنبال این هستند که آدمهای کارآمدی را به کار بگیرند.

در همین دولت یازدهم از نظر شما چه افرادی کارآمد هستند؟

اسم نمیبرم، بحثم کارآمدی اســت؛ یعنی کســی که بتواند مطابــق برنامه ششــم، مطابق قوانین بالادستی و نیاز جامعه در آن حیطه مسئولیتی که برعهده میگیرد، موفق عمل کند.

این شــاخصها را در کدامیــک از وزیران فعلی دیدهاید؟

اینها الان در معرض انتخاب هســتند؛ یعنی ممکن است برای یک وزارتخانه سه نفر در دست بررسی باشند، ولی اگر بگویم فلانی خوب اســت، این میشــود همان ســهمخواهی که شــما گفتید؛ یعنی میشــود مثلا من طرفدار فلانیام.

میخواهــم بدانم که از نظر فراکســیون شــما کارآمدی چیست؟

اصلا نمیخواهم وارد بحث شخص بشوم. موضوع من این نیست. بحثم این است که ما شاخصهایی داریم.

شاخصها چیست؟

نام برده شده است و فهرستی تهیهشده که دوستان اعلام میکنند؛ برای مثال کارآمدی، تخصص، توانمندی و قدرت مدیریت داشته باشد.

درباره مواضع سیاسی چطور؟ شاخصی دارید؟

مواضع سیاسی هرچه میخواهد باشد، فقط حاشیه نداشته باشد.

باشند، چیست؟ خــب از نظر شــما حاشــیه چیست؟

حاشیه چیزهایی است که از خط قرمزهای نظام عبور نکرده باشد که اگر وارد شد، دولت، مجلس و خود شــخص دچار حاشــیه نشوند.

خط قرمزها کداماند؟

شــما بگویید خــط قرمز کفایت میکند.

خــب واضــح بفرماییــد خــط قرمزهایــی کــه مدنظر شماســت و به رئیسجمهوری میگوییــد وزرای کابینه مواضع سیاسیشــان از آن عبور نکرده

خود رئیسجمهوری اینها را میداند.

خب بگویید بقیه هم بدانند.

اگر لازم بود، آقای رئیسجمهوری میگوید بقیه هم متوجه شــوند )خنده(. نباید بعضی چیزها بهطور کامل گفته شــود. ضمیر مرجع خودش را پیدا میکند. خیلی نیازی نیست اینگونه توضیح داد.

درباره جلسه فراکســیون ولایی با آقای واعظی؛ آیا ایشان بهعنوان وزیر ارتباطات حاضر شد یا رابط دولت با فراکسیون شما؟

ما از آقای واعظی دعوت کردیم و ایشان در فراکسیون حضور پیدا کردند. ایشان بهعنوان وزیر ارتباطات آمدند. مــا وزرای دیگر را هم دعوت کردیــم و دعوت خواهیم کرد. وزرا به فراکسیون میآیند، هم نمایندهها سؤالاتشان را میپرســند هم وزرا گــزارش کار و توضیح میدهند و سؤالات را پاسخ میدهند. کلا فضای خوبی است.

درباره کابینه هم رایزنی میشود؟

خیر، اگر ســؤالاتی بپرســند جواب میدهند. از آقای واعظی ســؤالاتی مطرح شــد که ایشان پاســخ دادند. خبرهایش هم منتشــر شده و ایشــان هم خیلی عنایت داشتند و گفتند هم خودشان و هم آقای رئیسجمهوری نگاهشان به این فراکســیون، مثبت است. درست است فراکسیون به ایشان رأی نداده ولی نگاهشان مثبت است.

جلسهتان با آقای روحانی چه زمانی است؟

آقــای واعظی پیگیر بود؛ با مــن تماس گرفتند و گفتند که بــا آقای رئیسجمهــوری صحبت کردند و نظرشــان مثبــت بوده و قــرار شــده تعاملی بین کمیتهای که انتخاب شــده با آقای روحانی باشد. با هم درباره مســائل مختلف صحبت کنند و اگر لازم باشد مشاورهای صورت بگیرد و کمکی از فراکسیون بر بیاید انجام دهد.

خیلیها آقای رحمانیفضلی، وزیر کشــور را جزء اصولگرایــان دولت میدانند. فکــر میکنید چینش کابینه دوازدهم درباره وزرای اصلاحطلب و اصولگرا چگونه باشد؟

بالاخره خود آقای روحانی باید انتخاب کند. برای من فرقی نمیکند همــهاش را اصلاحطلب معرفی کند یا اصولگرا هم معرفی کند؛ مهم برای من کارآمدی است.

خب در همیــن مورد مثلا وزیر کشــور را کارآمد میدانید؟

درباره شخص صحبت نمیکنم.

منظور عملکرد وزارت کشور است.

درباره هیچکدام از وزرا نظر نمیدهم...

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.